pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2010, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-013
Makrolid antibiyotiklerin lipopolisakkarit ile akciğer hasarı oluşturulan ratlarda kan yangı mediatörleri ve organ hasar belirteçlerine etkileri
Ayşe Er, Enver Yazar
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji AD, Kampüs, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Lipopolisakkarit, makrolid antibiyotik, yangı mediatörleri, organ hasar belirteçleri
Görüntülenme Sayısı:1949 - İndirilme Sayısı: 1558

Amaç: Lipopolisakkarit ile deneysel akciğer enfeksiyon modeli oluşturulmuş ratların serum/plazmalarında yangı mediatörleri ile organ hasar belirteçlerine veteriner hekimlik alanında kullanılan makrolid antibiyotiklerin etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Toplam 198 adet rat kullanıldı. 6 adet rat 0. saat örnekleme zamanı için ayrıldı. 192 adet Sprague- Dawley ırkı rat; lipopolisakkarit (Escherichia coli 0111:B4, 0.5 mg/200 μl, intratraheal), lipopolisakkarit + tilozin (10 mg/kg, derialtı), lipopolisakkarit + tilmikosin (20 mg/kg, derialtı) ve lipopolisakkarit + tulatromisin (2.5 mg/kg, derialtı) uygulama grubu olmak üzere 4 eşit gruba ayrıldı. Uygulamalardan sonraki 0.5, 1, 1.5, 2, 4, 6, 12 ve 24. saatlerde genel anestezi altında kalpten kan örnekleri alındı. Serum tümör nekrozis faktör-α, interlökin-1β, interlökin-6 ve interlökin-10 düzeyleri ve plazma 13, 14-dihydro-15- keto-prostaglandin F düzeyleri ELISA ile belirlendi. Serum C-reaktif protein, kreatin kinaz-MB, alkalen fosfataz, aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, üre, kreatinin, kolesterol ve trigliserit düzeyleri ise otoanalizörde belirlendi. Eğri altında kalan alan (EAA0-24), maksimum konsantrasyon (Cmax) ve maksimum konsantrasyona ulaşma zamanı (tmax) farmakokinetik programla belirlendi.

Bulgular: Makrolid antibiyotiklerin serum tümör nekrozis faktör-α ve 13, 14-dihydro-15-keto-prostaglandin F düzeylerini artırdığı belirlendi.

Öneri: Veteriner sahada kullanılan makrolid antibiyotiklerin savunma sistemi üzerinde baskılayıcı etkileri olmayabileceği belirlendi. Ancak makrolid antibiyotiklerin immun sistem üzerinde etkilerinin net olarak anlaşılabilmesi için özellikle doza bağlı etkilerinin araştırılması gerektiği kanaatine varıldı.