pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2010, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-031
Bazı et ürünlerinde E. coli 0157:H7 varlığının araştırılması
Duygu Balpetek, Ümit Gürbüz
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD, Kampüs, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Et, et ürünleri, mikrobiyolojik kalite, E. coli O157:H7
Görüntülenme Sayısı:2174 - İndirilme Sayısı: 1889

Amaç: Tüketime sunulan bazı et ürünlerinde E. coli 0157:H7 varlığı araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Konya ilinde faaliyet gösteren market, kasap ve diğer satış noktalarından satın alınan sucuk, sosis, hamburger, İnegöl köfte, pastırma, kıyma ve kanatlı göğüs ve but etleri kullanıldı. Toplam 173 numune koliform bakteri, E. coli ve E. coli O157:H7 yönünden incelendi.

Bulgular: Araştırmada analize alınan dondurulmuş ve soğutulmuş hamburger ve inegöl köfteler ile sucuk, sosis, salam, kanatlı göğüs, but etleri ile kıymalarda ortalama olarak sırasıyla 3.13;3.75;4.44; 5.10; 3.44; 1.85; 3.11; 3.14 ve 4.28 log10 kob/g koliform bakterisi tespit edildi. Analize alınan numunelerde E.coli bakteri sayısı 1.15-3.17 log10 kob/g arasında bulunmuş ve istatistiksel açıdan önemli düzeyde farklılıklar (p<0.05) tespit edilmiştir. Sosis, salam ve pastırma numunelerinde ise üreme tespit edilememiştir. En düşük değerlere kanatlı but numunelerinin (1.15 log10 kob/g), en yüksek değerlere ise kıyma numunelerinin (3.17 log10 kob/g) sahip olduğu gözlemlendi. Bu araştırmada analize alınan örneklerden, kıymaların 4 tanesinde E. coli O157 (%11.1), 2 tanesinde E. coli O157:H7 (%8.1) ve soğutulmuş hamburger köftelerinin bir tanesinde E. coli O157 ve E. coli O157:H7 (%4.34) üremesi tespit edildi.

Öneri: Kıyma ve soğutulmuş hamburger köftelerinde E. coli O157 ve E. coli O157:H7'nin belirlenmesi bu ürünlerin mikrobiyolojik nitelikler yönünden düşük kalitede olduğu ve halk sağlığını tehdit edebileceği kanaatine varıldı.