pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-092
Koç spermasının ekilibrasyon ve dondurma-çözdürme sonrası spermatolojik ve biyokimyasal parametreleri üzerine lipoik asitin etkisi
Nuri Başpınar1, Kenan Çoyan2, Mustafa Numan Bucak2, Ali Doğan Ömür2, Mehmet Bozkurt Ataman2, Pınar Peker Akalın3, Şükrü Güngör2, Caner Öztürk2
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kampüs, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Kampüs, Konya, Türkiye
3Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Koç sperması, dondurma-çözdürme, lipoik asit
Görüntülenme Sayısı:2866 - İndirilme Sayısı: 1694

Amaç: Koç sperması sulandırıcısına katılan farklı dozlardaki lipoik asitin spermanın ekilibrasyon ve dondurma sonrası bazı spermatolojikve biyokimyasal parametreler üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 6 baş ergin Konya Merinosu koçlara ait ejakülatlar kullanıldı. Ejakülatlar 4 eşit hacme bölünerek lipoik asit 1, 2, 4 mM içeren ve içermeyen (kontrol) Tris sulandırıcısıyla mL'de yaklaşık 400 x 106 spermatozoa olacak şekilde 37 ºC'ta sulandırıldı ve donduruldu.

Bulgular: Ekilibrasyon sonrası lipoik asitin kontrol gruplarına göre sperm parametrelerinde etkisi görülmezken, dondurma-çözdürme sonrası numunelerde lipoik asit 1 mM (%74.3), kontrol (%62.5) ve lipoik asit 4 mM (%65.0) gruplarına göre motilite yönünden önemli derecede iyileştirme sağladı (p<0.001). Spermatozoanın HOS test ve ak-rozom bütünlüğü üzerinde dondurma-çözdürme sonrası lipoik asitin etkinliği görülmedi. Lipoik asitin 1, 2 ve 4 mM dozlarının ekilibrasyon ve dondurma sonrası biyokimyasal parametreler yönünden kontrol gruplarına göre etkinlikleri önemli bulunmadı (p>0.05).

Öneri: Koç spermasına 1mM dozda lipoik asit ilavesi dondurma-çözdürme sonrası motiliteyi arttırmaktadır. Bununla birlikte lipoik asitin farklı sulandırıcılarda ve hayvan türleri-ırklarında doz denemelerinin yapılması gerekmektedir.