pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 139-143
Acıpayam koyunlarında karbonik anhidraz 1 (CA1) ve malik enzim (ME)'in nişasta jel elektroforezi ile araştırılması
Ümmühan Özdemir1, Mehmet Nizamlıoğlu2
1İbrahim Hakkı Konyalı İlköğretim Okulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni, Meram, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kampus, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Acıpayam koyunu, elektroforez, genetik, polimorfizm
Görüntülenme Sayısı:2269 - İndirilme Sayısı: 1277

Amaç: Acıpayam ırkı koyunların genetik yapılarını belirlemek için iki enzim lokusu; karbonik anhidraz (CA 1) ve malik enzim (ME) nişasta jel elektroforezi ile incelemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmada "Denizli Acıpayam Devlet Üretme Çiftliğinden 50 adet koyundan kan alındı. Elde edilen hemolizatlar elektroforez işlemleri uygulanarak incelendi. Her iki enzim için Tris-EDTA-Borat pH:8.6 tamponu kullanıldı. Elektroforez sonrası boyamada CA 1 için MUA, aseton, agar noble, fosfat tamponu pH:6.5 ve ME için NADP, MTT, PMS, DL Malik asit, MgCl2, NaOH, Agar Noble, Tris-HCl pH:8.0 tamponu kullanıldı. Bantlar CA 1 için ultraviyole ışıkta, ME için ise uygun ışık ortamında gözlendi. Bulgular: CA 1 enzimi lokusları yönünden koyunlarda po-limorfizm tespit edilmedi ve bütün numunelerin aynı bantlara sahip homozigot bireyler olduğu görüldü. ME lokusu yönünden populasyon içi polimorfizm gözlendiği, F, FS ve S bantlarına sahip olduğu, ME lokusunun F ve S allel frekans değerleri arasındaki farkın önemsiz olduğu (p>0.05) ve al-lellerin Hardy-Weinberg dengesinde olduğu belirlendi. Öneri: Bu çalışmayla Acıpayam koyunlarında malik enzim yönünden polimorfizm görülürken, CA 1 yönünden polimorfizm görülmediği belirlenmiş ancak başka enzimler açısından da polimorfizm gösterip göstermediğinin araştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.