pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1996, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 059-064
BROİLER CİVCİVLERDE YEME YALNIZ VE KOMBİNE KATILAN AFLATOKSİN VE ADSORBAN (PoliviniIpoIipiroIidon)'IN BAZI KAN DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Ferhan Nizamlı oğl u1, Halis Oğuz2, Vahdettin Altunok3, Ömer Demet2
1 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Vet. Kont. Arşt. Enst. Müdürlüğü, KONYA
2S. Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, KONYA
3S.Ü. Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Aflatoksin, pollvinilpolipirolidon, bazı kan değerleri
Görüntülenme Sayısı:1560 - İndirilme Sayısı: 1620

Bu çalışma, yalnız ve adsorban (polivinilpolipirolidon) ile kombine olarak yeme katılan aflatoksinin (Aspergillus parasiticus NRRL 2999 suşu ile pinçte üretildi), 80 adet günlük broiler civcivlerde (avian) bazı hematolojik değerler üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Bu amaçla 4 gruba ayrılan hayvanlara 28 gün süreyle yem ve su ad libitum verildi. Grupların yemlerine araştirmanın amacina uygun olarak 4 farklı uygulama yapıldı: a) Kontrol olarak 0 mg aflatoksin (AF) /kg yem, b) 2. 5 mg AF/kg yem, c) 3. 0 g polivinilpolipirolidon (PVPP) /kg yem, d) 2. 5 mg AF/kg yem ile 3. 0 g PVPP/kg yem. Yeme katılan AF, %83. 06 B1, %12. 98 B2, %2. 84 G1 ve %1. 12 G2 'den oluşmaktadır. Deneme sonunda hayvanların kalbinden alınan kan örneklerinde serum glikoz, total protein, albumin, bilirubin, düzeyleri ile aspartat aminotransferaz (AST) enzim aktivitesi belirlendi. Elde edilen sonuçlar APlerin serum total protein, albumin ve bilirubin seviyesinde düşüşe neden olduğunu (p>0. 05), glikoz ve AST aktivitesi üzerindeki etkisinin belirgin olmadığını; ayrıca yeme 3 g/kg düzeyinde katılan polimer (polivinilipolipirolidon)'in de 2. 5 ppm aflatoksin içeren yemle beslenen broiler civcivlerde incelenen parametreler açısından herhangi bir olumlu etki yapmadığını gösterdi.