pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2009, Cilt 25, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 029-035
KONYA İLİNDE ATIK YAPMIŞ KOYUN SÜRÜLERİNDE BRUSELLOZİSİN SEROPREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zeki Aras, Mehmet Ateş
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Kampüs, Konya
Anahtar Sözcükler: Brusellozis, Risk Faktörleri, Seroprevalans , RBPT, mSAT, ELlSA
Görüntülenme Sayısı:1976 - İndirilme Sayısı: 1402

Brusellozis; hayvanlarda özellikle genital organlara yerleşerek yavru atmalara ve infertiliteye neden olan zoonoz bir hastalıktır. Konya bölgesindeki atık yapmış ve Bruceıla melitensis (B. melitensis) izole edilmiş koyun sürülerinde, Brusellozis'in yaygınlığını serolojik olarak belirlemek amacıyla 24 ayrı sürüden alınan 588 adet kan serumu RBPT, Mikro Serum Aglütinasyon Testi (mSAT) ve ELl8A testleri ile ycklandı. Ayrıca, sürülere ait risk faktörlerinin değerlendirilmesi amacıyla , sürü sağlığı ve yönetimi ile ilgili bilgileri amaçlayan anket hazırlandı. Kan serumlarının 242'si (% 41.1) RBPT ile, 219'u (% 37.2) mSAT ile ve 254'ü (% 43.2) ELlSA testi ile pozitif olarak belirlendi. Anket ile sürülere ait epidemiyolojik veriler ortaya konuldu. Konya'da B. melitensis'e bağlı atık görülen koyun sürülerinde % 24-81.8 gibi yüksek oranlarda enfekte hayvan bulunduğu ve bu yüksek oranın halk sağlığı ve ülke hayvancılığı açısından tehdit oluşturduğu kanısına varıldı.