pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 079-082
BURSA'DA İÇME MAKSATLI KULLANILAN ARTEZYEN KUYU SULARINDA SALMONELLA VE SHIGELLA VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Figen Çetinkaya, Recep Çıbık, Ece Soyutemiz
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, BURSA
Anahtar Sözcükler: Su Kaynaklı Patojenler, Salmonella, Shigella
Görüntülenme Sayısı:1988 - İndirilme Sayısı: 1880

Çalışma, Bursa'da çeşitli semtlerden ve köylerden sağlanan ve içme maksatlı kullanılan artezyen kuyu suyu örneklerinde Salmonella ve Shigella türlerinin varlığını araştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Bu amaçla, toplam 30 adet su örneği FDA (The US Food and Drug Administration) tarafından önerilen izolasyon metodlarından yararlanılarak, söz konusu patojenler yönünden analiz edildi. İncelenen örneklerin hiçbirisinde Salmonella ve Shigella bakterileri izole edilmedi.