pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2008, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-020
GEÇ EMBRİYONAL ve ERKEN FÖTAL DÖNEMDE KONYA MERİNOSU KOYUNLARDA GEBELİK TANISI ve FÖTAL SAYIM AMACIYLA TRANSABDOMİNAL ULTRASONOGRAFİK MUAYENE TEKNİĞİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hüseyin ERDEM1, M. Kemal SARIBAY2, Tevfik TEKELİ1
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji ABD, KONYA
2Mustafa Kemal Üniveristesi, Doğum ve Jinekoloji ABD, HATAY
Anahtar Sözcükler: Gebelik muayenesi, real-time ultrason, koyun
Görüntülenme Sayısı:1790 - İndirilme Sayısı: 1168

Sunulan çalışmada Konya Merinosu ırkı koyunlarda gebelik tanısı ve fötal sayım amacıyla geç embriyonal ve erken fötal dönemde sağ (R) ve sol (L) inguinal bölgeden yapılan transabdominal ultrasonografik muayenenin (TAUM) etkinliğinin belirlenmesi amaçlandı. Bu amaçla aşım sonrası 34. günde transrektal ultrasonografik muayene (TRUM) ile 45 baş tek ve 39 baş ikiz embriyo taşıyan gebe koyun belirlendi. Toplam 84 baş gebe koyun 34 ve 50. günlerde, RTAUM ve LTAUM yoldan farklı saatlerde muayene edilerek, bulgular TRUM ve doğum kayıtları ile karşılaştırıldı. TRUM ve doğum kayıtlarına göre 34. günde tekli gebelik RTAUM ve LTAUM olarak sırasıyla % 62 (28/45) ve % 64 (29/45), 50. günde de sırasıyla % 88 (40/45) ve % 91 (41/45) oranında doğru olarak belirlendi. İkiz gebelikler ise RTAUM ve LTAUM olarak 34. günde sırasıyla % 33 (13/39) ve % 28 (11/39) oranında belirlenebilirken; 50. günde sırasıyla % 53 (21/39) ve % 46 (18/39) oranında doğru olarak belirlendi. Bulgulara göre gerek muayene günleri ve gerekse muayene bölgeleri arasında istatistiki farklılık görülmedi.

Sonuç olarak ultrasonografik muayenede ikiz gebeliklerin ilk 50 günde RTAUM ve/veya LTAUM olarak yüksek oranda belirlenemediği; fötal sayımın önemli olmadığı durumlarda ise muayenelerin 34. günden itibaren transabdominal (TA) yolla yapılabileceği kanısına varıldı.