pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2008, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-034
KOYUNLARDA PLASENTOMLARIN ULTRASONOGRAFİK ÖLÇÜMLERİ İLE PLASENTOM GELİŞİMİ VE GEBELİK YAŞININ BELİRLENMESİ
İbrahim AYDIN1, H. Ahmet ÇELİK2, Sait ŞENDAĞ3, D. Alİ DİNÇ1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, AFYON
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Ultrasonografi, Gebelikyaşı, Plasentom çapı, Koyun
Görüntülenme Sayısı:1940 - İndirilme Sayısı: 1549

Bu çalışma, koyunlarda transabdominal ve transrektal ultrasonografi kullanarak gebelik süresince plasentom gelişimini belirlemek, plasentom çapları ile gebelik yaşı arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada B Mode, linear array, 5,0-7,5 MHz rektal transduceri olan ultrason kullanıldı. Muayenelere çiftleşme sonrasındaki 26 ile 28. günlerde başlandı. Gebe olan 50 koyun çalışmaya dahil edildi. Bu koyunlarda ultrasonografik incelemeler birer hafta arayla olmak üzere doğuma kadar tekrarlandı. Haftalık olarak tekrarlanan muayenelerde 5 plasentomun çapı ölçülerek kaydedildi ve ortalaması hesaplandı. Gebe olarak tespit edilen 50 koyundan 44 tanesi tekiz, 6 tanesi ikiz gebeliğe sahipti. Plasentomlar gebeliğin 4. haftasından itibaren görülmeye başlandı. Plasentomlar gebeliğin ilk haftalarında hızlı bir şekilde gelişti ve gebeliğin 11. haftasında en büyük çapa (3,41±0,04 cm) ulaştı. Plasentom çapları gebeliğin ilk yarısında artarken gebeliğin ikinci yarısında tedricen azalmaya başladı ve doğuma yakın dönemde 1,73±0,18 cm'ye kadar küçüldü. Koyunlarda gebelik yaşı ve plasentom çapı arasında zayıf bir ilişki bulundu (regression katsayısı, r = 0,540). Plasentom çapları bakımından tekiz ve ikiz gebeliğe sahip koyunlar arasında herhangi bir fark tespit edilmedi (P > 0,05). Sonuç olarak, koyunlarda plasentom gelişiminin gebeliğin 4. haftasından doğuma kadarki döneme kadar ultrasonografik muayenelerle kolaylıkla takip edilebileceği, bununla birlikte koyunlarda plasentom çapı ve gebelik yaşı arasındaki zayıf ilişkiden dolayı plasentom çaplarına göre gebelik yaşının belirlenemeyeceği kanısına varıldı.