pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2008, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-052
BRUCELLA ABORTUS VE BRUCELLA MELİTENSİS ENFEKSİYONLARINDA OLUŞAN ANTİKORLARIN RHİZOBİUM TROPİCİANTİJENİ İLE TESPİT EDİLMESİ
Zeki ARAS, Uçkun Sait UÇAN
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD, Konya
Anahtar Sözcükler: Brucellosis, Rhizobium tropici, seroloji
Görüntülenme Sayısı:1883 - İndirilme Sayısı: 1399

Brucellozisin laboratuarteşhisinde bakteriyolojik, molekülerve serolojik testlerkullanılmaktadır. Brucella cinsi mikroorganizmalar, 16S rRNA sekans analizi sonucuna göre Rhizobium, Agrobacterium, Ochrobactrum türlerinin de içinde bulunduğu Proteobactereaceae'nin 2a altgrubunda yer almaktadırlar. Bu çalışmada, koyun ve sığır kan serumlarında (toplam 200 serum) bulunan B. abortus ve B. melitensis'e karşı oluşmuş antikorları teşhis etmede Rhizobium tropici (R. tropici) tüm hücre antijeni kullanıldı. R. tropici ile B. abortus ve B. melitensis arasındaki genetik yakınlık Random Amplifiye Polimorfik DNA-PCR (RAPD-PCR) yöntemi ile araştırıldı. Hazırlanan antijenin sensitivitesi ve spesifitesi, sığır kan serumları için sırasıyla % 81.1 ve % 22.6, koyun kan serumları için ise sırasıyla % 80.1 ve % 59.5 olarak hesaplandı. RAPD-PCR analizi sonucunda, genetik benzerlik B. abortus ve R. tropici arasında % 33.3, B. melitensis ile R. tropici arasında % 46.2 ve B. abortus ile B. melitensis arasında % 72.7 olarak hesaplandı. Sonuç olarak, B. abortus ve B. melitensis ile R. tropici arasındaki genetik benzerlik RAPD-PCR kullanılarak ortaya konuldu. R. tropici'den üretilen tüm hücre antijeni ile brucellozisin serolojik teşhisinin yapılamayacağı fakat hayvanların R. tropici'ye karşı antikor geliştirebilecekleri ve bu antikorlarında Brucella serolojisinde yanlış pozitiflik sebepleri arasında yeralabileceği sonucuna varıldı.