2007, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 107-109
COENURUS CEREBRALİS VE OESTRUS OVİS İLE ENFEKTE KOYUNLARDA BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER
Nurcan Dönmez, Ercan Keskin
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: C. cerebralis, O. ovis, MDA. GSH, biyokimyasal parametreler
Görüntülenme Sayısı:2609 - İndirilme Sayısı: 2545

Bu çalışma, Coenurosis cerebralis ve Oestrus ovis ile enfekte koyunlarda bazı antioksidan ve biyokimyasal parametrelerde ki değişimleri ortaya koymak amacıyla yapıldı. Araştırmada Konet Mezbahasından temin edilen Oestrus ovis ve Coenerus cercbralis yönünden enfekte 10'ar koyun ve kontrol olarak sağlıklı 10 koyun kullanıldı. Çalışmada alınan kan örneklerinde MDA, GSH, ALT, AST, total protein, albumin, kolesterol, glikoz ve trigliserit düzeylerine bakıldı. Çalışmada gerek O.ovis gerekse C.cerebralis ile enfekte gruplarda kontrol grubuna göre lipid peroksidasyon ürünü olan MDA ve GSH düzeyleri ile AST ve ALT düzeylerinde istatistik! anlamda önemli bir farklılığın olmadığı belirlenirken diğer serum biyokimyasalları bakımından C. Cerebralis ile enfekte gruptaki glikoz düzeyinin yüksekliği (p<0,05) dışında önemli bir farklılık saptanamadı. Sonuç olarak O.ovis ve C.cerebralis enfekte koyunlardan elde edilen bu bulgular konuya ilişkin diagnostik ve prognotik yaklaşımlar açısından yararlı olacaktır.