1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 059-064
BROİLER CİVCİVLERDE YEME YALNIZ VE KOMBİNE KATILAN AFLATOKSİN VE ADSORBAN (Mycofix® Plus/İN BAZI HEMATOLOJİK VE SERUM BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ
Tufan Keçeci1, Ömer Demet2, Halis Oğuz2
1S. Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Aflatoksin, adsorban (Mycofix® Plus), bazı biyokimyasal kan parametreleri, hematoloji değerler
Görüntülenme Sayısı:2203 - İndirilme Sayısı: 2081

Bu çalışma, yalnız ve adsorbanla (etken maddesi polivinilpolipirolidon olan. Mycofıx® Plus) kombine olarak yeme katılan aflatoksinin (Aspergillus parasiticus NRRL 2999 kullanılarak pirinçte üretildi), altmış adet bir günlük erkek broiler civcivlerde (hybro). bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerindeki elkisinl incelemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla, dört gruba ayrılan hayvanlara, 21 günlük olana kadar, yem ve su ad libitum olarak verildi. Grupların yemlerine araştırmanın amacına uygun olarak dört farklı uygulama yapıldı: a) Kontrol olarak 0 mg aflatoksin (AF)/kg yem, 0 g adsorban/kg yem, b) 3.0 g adsorban/kg yem, c) 2.5 mg AF/kg yem, d) 2.5 mg AF/kg yem ve 3.0 g adsorban/ kg yem. Deneme sonunda adsorbanlı yem yedirilen gruptan 7. diğer gruplardan ise 10 civcivden kan örnekleri toplandı. Örneklerde, uygulamalarla ilişkili olarak hemalolojik (alyuvar, akyuvar ve trombosit sayısı, hemoglobin miktarı, hematokrit değer, 1., 2, ve 24. saatlerde belirlenen sedimentasyon hızı, lenfosit, heterofil, monosit, bazofil ve eozinofil oranları) ve serum biyokimyasal değerlerinde (glikoz, total kolesterol, ürik asit ve total protein düzeyleri) meydana gelen değişiklikler belirlendi. Kontrol grubu değerleri ile karşılaştırıldığında, AF verilen grubun serum total kolestrol ve ürik asil düzeyleri, trombosit sayısı, hemoglobin miktarı, hematokrit değer, lenfosit ve bazı bazofil oranları önemli ölçüde azaldı. AF'li yem yedirilen grubun bazofil oranlan ise kontrol grubundan daha fazla bulundu (P<0 05) Halbuki, kontrol grubu ve AF ile adsorbanlt yem yedirilen grubun parametre değerleri arasında istatistiki açıdan önemli bir farklılık bulunamadı (P>0.05). Sonuç olarak, civcivlerde AF nedeniyle değişen parametre değerlerinin düzeltilmesinde, araştırmada kullanılan adsorbanın etkili bir madde olduğu kanaatine varıldı.