1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-081
KONYA'DA TÜKETİME SUNULAN PASTIRMALARIN KALİTESİ
Yusuf Doğruer, Ümit Gürbüz, Mustafa Nizamlıoğlu
S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Pastırma, kalite, mikrobiyolojik, kimyasal
Görüntülenme Sayısı:2396 - İndirilme Sayısı: 1382

Araştırmada Konya piyasasından temin edilen 25 adet pastırma numunesi kimyasal ve mikrobiyolojik nitelikleri yönünden incelendi. Pastırma numunelerinin mikrobiyolojik muayeneleri sonucunda genel canlı mikroorganizma, koliform grubu, Staphylococcus-Micrococcus ve maya-küf sayıları, sırasıyla, ortalama 1.2x107, 2.8x103, 7.8x105 ve 1.2x105 /g olarak tespit edildi. Kimyasal analizler sonucunda numunelerin ortalama rutubet, yağ, protein, kül ve tuz miktarları, sırasıyla, %46.67, %3.95, %40.47, %6.89 ve %6.15; pH değeri 5.88 ve su aktivilesi değeri 0.07 olarak bulundu. Sonuçta, pastırma numunelerinin %36'sının mikrobiyolojik, %92'sinin de kimyasal yönden Tüzük ve Standarda uymadığı saptandı.