pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-011
KUZULARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN SEREBROKORTİKAL NEKROZDA KLİNİK, LABORATUVAR VE PATOLOJİK BULGULAR
Mahmut Ok1, Veysi Aslan1, M. Kemal Çiftçi2, Mehmet Maden1, Mutlu Sevinç1, Zabit Yener3
1S.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
3S.Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Kuzu, amprosol, Serebrokortikal nekroz
Görüntülenme Sayısı:1866 - İndirilme Sayısı: 2841

Bu çalışma, kuzularda amprolium ile deneysel olarak serebrokortikal nekroz (CCN) oluşturmak ve buna ilişkin gelişen santral sinir sistemindeki patolojik değişiklikleri belirlemek amacıyla yapıldı Materyal olarak 7-9 aylık, canlı ağırlıkları 11-15 kg arasında olan 6 kuzu kullanıldı. Kuzular 3'erli 2 gruba ayrıldı. Bütün kuzulara 600 mg/kg dozunda amprolium solusyonu sonda ile içirildi Kuzularda CCN 29-63 günler arasında oluştu Grup E deki kuzulara herhangi bir tedavi uygulanmazken, grup ll'deki kuzulara, serebrokortikal nekroz belirtileri gözlendikten sonra tiamin (500 mg/gün) 4 gün süre ile uygulandı Plazma tiamin seviyesi 4.42 µg/ml'den 0,62 µg/mt'ye (p<0.01) düştüğü ve tiamin tedavisi (il. grup kuzularda) sonrası 3,2 µg/ml'ye yükseldiği belirlendi. Serum CPK, ALT, Glikoz ve AST konsantrasyonlarında önemli (p<0.05) artışlar kaydedildi. Grup I'deki kuzular CCN belirtileri gözlendikten sonra, grup ll'deki kuzular ise tiamin tedavisinin bitiminden sonra kesilerek otopsileri yapıldı makroskopik olarak, grup l'deki kuzuların hepsinin meninksleri hiperemik, beyin dokusu şişkin ve ödemli idi. Mikroskopik olarak ise perivasküler ve perinöral ödem, işemik neural değişiklikler, serabral-kortekste lokal nekrotik odaklar, kollikulusiarda kanamalar tespit edildi Sonuç olarak, amproliumun uzun süreli ve yüksek dozda kullanıldığında kuzularda CCN'a yol açtığı ve tiamin yetmezliği saptanan kuzulara tiamin uygulandığında tedavi uygulandığında tedavi edici sonuç alınabileceği kanısına varıldı.