1995, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 067-072
ELAZIĞ'DA TÜKETİME SUNULAN DONDURMALARlN HİJYENİK KALİTESİ VE GENEL KOLONİ SAYISI İLE METİLEN MAVİSİ İNDİRGEME SÜRESİ ARASINDAKİ KORELASYON ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Cemal Çelik1, Bahri Patır1, Süreyya Saltan2, Abamüslüm Güven1
1Fırat Üniversitesi, Vet. Fak., Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Uludağ Üniversitesi, Bursa Meslek Yüksekokulu, BURSA
Anahtar Sözcükler: dondurma, hijyenik kalite, metilen mavisi indirgeme testi
Görüntülenme Sayısı:2300 - İndirilme Sayısı: 1392

Bu araştırma. Elazığ' da tüketime sunulan sade dondurmaların hijyenik kalitesini saptamak amacıyla yapıldı. Çalışmada 60 adet dondurma örneği incelendi. örneklerde aerob genel koloni sayısı ortalaması 1.6 x 107/g., koliform 4.3 x 104/g., Staphylococcus 8.7 x 104 /g., koagulaz-pozitif Staphylococcus 4.1 x 103/g., fekal Streptococcus 2.8 x 105 / g., maya ve küf sayısı ise 8.5 x 103/g. değerlerinde bulundu. Genel koloni sayısı ile metilen mavisi indirgeme süresi arasında anlamlı bir bağıntının ( p < 0.01 ) mevcut olduğu belirlendi. Sonuç olarak, incelenen dondurma örneklerinin hijyen ik kalitesinin oldukça yetersiz olduğu , ve önerilen mikrobiyolojik standardiara uymadıklar ı saptandı.