1995, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 105-110
GELİŞMEKTE OLAN JAPON BILDIRCINLARINDA YOSUN EKSTRAKTININ HEMATOLOJİKAL ETKİLERİ
Ercan Keskin, Zafer Durgun, Mehmet Kocabatmaz
S.Ü. Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Yosun, Japon bıldırcını, kan parametreleri
Görüntülenme Sayısı:2484 - İndirilme Sayısı: 1268

Çalışmada gelişmekte bıldırcınların rasyonlarına farklı oranlarda yosun ekstraktı ilavesinin bazı kan parametreleri üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. Denemede 80 adet l günlük Japon bıldırcın civcivi kullanıldı. Civcivler 20'şer hayvandan oluşan dört gruba ayrıldı, t., II., tll ve IV. gruplardaki civcivler 5 haftalık oluncaya kadar sırasıyla; kontrol rasyonu, %1, 0.1 ve 0.01 oranlarında deniz yosunu ekstraktı içeren rasyonla ad libitum olarak beslendi. Civcivler 1, 3 ve 5 haftalık olduklarında her gruptan 5'er civciv tesadüfi olarak kesilmek suretiyle laboratuvar analizleri için kan alındı. Araştırmanın 1. haftasında %1 oranında yosun ekstraktı eklenen rasyonla beslenen gruptaki (II. grup) erit-rosit sayısı, hemoglobin miktarı ve hematokrit değer, diğer gruplarda belirlenen değerlerden belirgin olarak yüksek bulunurken, gruplar arasında farklılık yoktu (P>0 05)Civcivler 5 haftalık olduklarında, II. gruptaki alyuvar sayısı, hemoglobin miktarı ve hematokrit değer I. ve IV gruplara göre önemli derecede yüksek bulundu. (P<0.05). Aynı örnekleme zamanında II. gruptaki plazma glikoz ve total protein düzeyleri, cfiğer gruplardan belirgin olarak yüksek bulunurken, II. gruptaki plazma glikoz düzeyleri İ ve IV. gruplardan farklıydı. (P<0 05). Çalışma süresince lökosit tipleri ile lökosit ve trombosit sayıları bakımından gruplar arasında önemli bir değişiklik belirlenmedi.