1995, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 119-124
CİVCİVLERDE POLİKLOROBİFENİL ( PCB ) BİLEŞİĞİNİN KARACİĞER YAĞLANMASI VE BAZI KAN DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Mehmet Nizamlıoğlu1, Ülker Eren2, Vahdettin Altunok1, Murat Boydak2
1S.Ü. Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Civciv, yağlı karaciğer, kolesterol, trigliserid, AST, Na, K, Vitamin A, vitamin E
Görüntülenme Sayısı:2365 - İndirilme Sayısı: 1801

Bu çalışmada, poliklorobitenil (PCB) bileşiğinin karaciğer yağlanması ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi araştırıldı Bu amaçla. ticari bir işletmeden temin edilen 1 günlük 32 adet yumurta tipi erkek civciv materyal olarak kullanıldı. Hayvanlar 4 eşit gruba ayrıldı. Birinci grup kontrol grubu olarak,diğer gruplar ise deneme 1,2 ve 3.grup olarak tutuldu ve grupların yemlerine sırasıyla 5,15 ve 30 mg/kg düzeyinde PCB ilave edildi. Hayvanlar deneme süresi olan 40 gün boyunca yem ve su ile ad libitum beslendiler. Deneme süresi sonunda kan örnekleri kalbe girilerek alındı ve hayvanlar kesildikten hemen sonra karaciğer örnekleri alındı. Kan serum kolesterol.trigliserid ve AST değerleri spektrofotometrik olarak,Na ve K değerleri ise fleym fotometre ile ölçüldü. Plazma vitamin A ve vitamin E değerleri ise,HPLC ile tayin edildi. Karaciğerdeki yağlanma, kontrol grubu ile 2.ve 3. deneme gruplarında az.deneme 1.grupta ise orta derecede idi.Serum kolesterol, trgliserid, AST. vitamtn A ve vitamin E değerleri kontrol grubundan farklı ve istatistik) yönden Önemliydi(P<0.05).Na ve K değerlerinde ise gruplar arasında önemli bir farklılık görülmedi. Sonuç olarak, bazı kan parametrelerindeki değişmeler PCB nin yemlere katılan 5,15 ve 30 mg/kg düzeyindeki dozları ile ilişkili bulundu. PCB nin bu düzeydeki düşük dozlarının karaciğer yağlanmasında etkili olmadığı gözlendi.