1995, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 125-130
BÜYÜMEKTE OLAN ERKEK VE DİŞİ JAPON BILDIRCINLARINDA BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN SEYRİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Ercan Keskin, Zafer Durgun, Mehmet Kocabatmaz
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilimdalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Japon bıldırcını, kan parametreleri, cinsiyet, yaş
Görüntülenme Sayısı:2544 - İndirilme Sayısı: 1432

Bu çalışmanın amacı gelişmekte olan bıldırcınlarda bazı hematolojik parametlerin belirlenmesiydi. Çalışmada 35'i erkek, 35'i dişi, 1-8 haftalık Japon bıldırcınları kullanıldı. hematolojik değerlendirmeler 1, 2, 3, 4, 5. 6 ve 8 haftalık, 5 erkek ve 5 dişi bıldırcın üzerinde yapıldı Alyuvar sayısı, hemoglobin miktarı ve hematokrit diğer her iki grupta yaşla birlikte anlamlı olarak arttı (P<0.05) Bu pa-rametrelej bütün yaş gruplarında erkeklerde dişilerden daha yüksek bulunurken. 8 haftalık erkek bıldırcınlardaki alyuvar sayısı (3 65x10 ) dişilerinkinden (3.28x106) önemli derecede farklıydı (P<0 05) Tüm haftalarda dişilerin akyuvar sayısı (24-28x103), erkekler in kinden (21-26x103) biraz fazla olmasına rağmen, akyuvar ve trombosit sayıları belirgin değişiklik göstermedi Akyuvar tiplerinin oranları yönünden 8 hafta boyunca cinsiyetler arasında herhangi bir farklılık tespit edilmedi ve her iki grupta lenfosit oranı (% 57-70}, helerofıIIerden (%24-36) oldukça yüksekti. Kan hücrelerinin büyüklükleri bakımından cinsiyetler arasında farklılık olmamakla birlikte, dişilerin alyuvar boyutları hem 1 hem de 8. haftada erkeklerinkinden daha büyüktü Her iki grupta trombosit ve akyuvar çapları bakımından 1.v 8. hafta arasında farklılık belirlenmedi Fakat her iki grupta 6. haftadaki alyuvar boyutları, 1 haftaya göre anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05) Her iki gruptaki plazma glikoz, kolesterol ve total protein düzeyleri 8. haftaya kadar giderek arttı ve gruplar arasında fark olmaksızın tüm haftalarda plazma glikoz düzeyi erkeklerde, protein düzeyi ise dişilerde daha yüksekti (P>0 05).