pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 063-066
AKKARAMAN KOYUNUNUN EKSTKAHEPATİK SAFRA YOLLARI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ÇALIŞMALAR
Memduh Gezici1, Necdet Dursun2, Sadettin Tıpırdamaz3, Zafer Daşçı4
1Yrd. Doç Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Konya
2 Prof. Dr., S.Ü. Vetenner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Konya
3Doç. Dr,, S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabılim Dalı, Konya
4Arş. Gör., S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabılim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Ekstrahepatik safra yolları, Akkaraman koyunu ductus choledochus
Görüntülenme Sayısı:1772 - İndirilme Sayısı: 1556

Ekstrahepatik safra kanalları 10 (on) adet Akkaraman koyununda çalışıldı. Ductus choledochus'un duodenuma açıldığı yer tespit edilip, buradan safra kanalına latex enjekte edildi. Latex enjeksiyonundan bir gün sonra extrahepatik safra kanallarının diseksiyonu yapıldı. Akkaraman koyununda ductus choledochus'un karaciğerin sağ lobundan ve vesica fellea'dan gelen ductus cystic us ile karaciğerin sol lobundan gelen ductus hepatic us comminıs tarafından meydana getirildiği tespit edildi.