pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 101-104
BÜYÜK RUMİNANTLARDA ÇEŞİTLİ APSE OLGULARININ BAKTERİYOLOJİK İNCELENMESİ
İsmail Alkan1, Banur Boynukara2, Hasan Solmaz3, Nihat Şındak4
1Yrd. Doç. Dr. Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim dalı, Van
2Doç. Dr. Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim dalı, Van
3Arş. Gör. Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim dalı, Van
4Arş. Gör. Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim dalı, Van
Anahtar Sözcükler: Sığır, Abse, bakteriler
Görüntülenme Sayısı:1972 - İndirilme Sayısı: 7160

Bu çalışmanın materyalini 10 tanesi omphalitis 7/ 21 hayvan oluşturdu. Operasyonlar Xylazin hydrochlorid (Rompun, BAYER) premedikasyonu ile lokal Cıtanest hydrochlorur (Citanest ASTRA) eşliğinde gerçekleştirildi.

Operasyondan önce veya sonra steril şartlarda alınan numuneler, Bakteriyoloji Bilim Dalı laboratuvarında incelendi. Mikrobiyolojik muayene sonucunda Str.pyogenes (% 28.5), staph, aureus (% 28.5), A. pyogenes'in (% 14.2) en fazla izole ve identifiye edilen bakteriler olduğu belirlendi.

Yapılan antibiyogram testi sonuçlarına göre klo-ramfenikol'un, test edilen suşların % 33.3'ne etkili olduğu belirlendi. Hayvanlar duyarlı antibiyotiklere göre pos-toperatif sağaltıma alındı.