pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 105-110
POSTPARTUM SORUNLU VE NORMAL İNEKLERDE PGF2 α KONTROLLÜ TOHUMLAMALARIN EERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ
Ahmet Semacan
Yrd. Doç. Dr. S.Ü. Vet. Fak. Doğum ve Rep. Hast. Anabilim dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: İnek, postpartum dönem, PGF2α , fertilite
Görüntülenme Sayısı:1802 - İndirilme Sayısı: 1776

Bu çalışma, postpartum 50 ve 61. günlerde iki defa uygulanan PGF2 α 'nın doğum ve postpartum dönemi sorunlu ve sorunsuz olan ineklerde (n=40) fertilite parametrelerine etkisinin kontrol grubuyla (n=40) mukayese edilerek incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

İnekler önce doğum ve postpartum dönemi sorunlu ve sorunsuz olarak iki gruba ayrıldı. PGF2 α 'nın postpartum 50 ve 61. günlerdeki enjeksiyonundan sonra daha önce ikiye ayrılan inekler östrüsleri gözlenerek ve östrüsleri gözlenmeksizin 80. saatte tohum/ananlar olmak üzere iki alt gruba daha ayrıldılar. Birbirini izleyen üç tohumlamada gebe kalmayan inekler repeat breeder olarak kabul edildi.

Normal ineklerde ilk tohumlamada ve tüm tohumlamalar sonucu gebelik oranları sırasıyla % 50 ve 90 (grup l-1), % 30 ve 80 (grup l-2), % 35 ve 75 (grup III) olarak belirlendi. Her bir gebelik için tohumlama sayısı, doğum-yeniden gebe kalma aralığı ve buzağılama aralığı sırasıyla östrüs gözlenerek tohum/ananlarda 1.66, 86.5 gün ve 373 gün, östrüs gözlenmeksizin 80. saatte tohumlananlarda 1.87, 95.5 gün ve 380.6 gün ve kontrol grubu için ise 1.86, 111.8 gün ve 398.1 gün olarak belirlendi.

Sorunlu ineklerde ilk tohumlamada ve tüm tohumlamalar sonucu gebelik oranları sırasıyla % 40 ve 60 (grup 11-1). % 30 ve 60 (grup 11-2), % 25 ve 55 (grup IV) olarak belirlendi. Her iki gebelik için tohumlama sayısı, doğum yeniden gebe kalma aralığı ve buzağılama aralığı sırasıyla östrüs gözlenerek tohumlananlarda 1.50, 85 gün, ve 376 gün, östrüs gözlenmeksizin 80. saatte tohumlananlarda 1.83, 101.5 gün ve 389 gün ve kontrol grubu için ise 2.0, 122.9 gün ve 410.4 gün olarak belirlendi.

Elde edilen bulgular sonucu, postpartum dönemde PGF2 α uygulamasının hem senkronizasyon hem de postpartum çeşitli sorunlara etkili olduğu ve fertiliteyi olumlu yönde etkilediği kanısına varıldı.