pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 148-153
FARKLI DİKALSİYUM FOSFAT KAYNAKLARININ YUMURTA TAVUKLARINDA VERİM VE KABUK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
M. Ali Azman1, Behiç Coşkun2
1Dr. Veteriner Hekim Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, Konya
2Doç. Dr. S.Ü. Veteriner Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. Anabilim dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Fosfor Dikalsiyum fosfat, Tavuk, Yumurta verimi, yumurta kabuğu kalitesi
Görüntülenme Sayısı:2828 - İndirilme Sayısı: 1763

Bu araştırma Türkiye'de üretilen 4 farkh Di-kalsiyumfosfat (DCP) ile 2 ayrı ithal DCP' ın iki ayrı yumurtacı hibrit sürüsünde yumurta verimi ve kabuk kalitesi üzerine etkilerini araştırmak üzere yapılmıştır.

Dikalsiyum fosfatların yumurta verimi ve kabuk kalitesine etkisinin incelendiği denemede 480 adet beyaz ve 480 adet yerli kahverengi yumurtacı ırk kullanılmıştır. Deneme 180 gün sürmüş ve yem tüketimi, yumurta verimi, yumurta ağırlığı, yemden yararlanma oranı, kabuk kalınlığı, kabuk ağırlığı, kabuk oranı ile çatlak, kırık ve anormal yumurta oranları tespit edilerek değerlendirilmiştir.

Günlük yem tüketimi en yüksek 130.4 gile (-) kontrol grubunda tüketilirken (P<0.05), ilave P verilen gruplar arası fark önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Yumurta verimi ve yumurta ağırlığı bakımından gruplar arasında önemli bir farklılık görülmemiştir (P>0.05). Yemden yararlanma yönünden en düşük değer (-) kontrol grubundan (3.38), en yüksek değer ise ithal DCP H' den (2.88) elde edilmiştir (P>0.05). Kabuk kalitesinin belirlenmesinde önemli kriterlerden olan spesifik gravite (SG) üzerine rasyonların etkisi görülmezken (P>0.05). en iyi SG değeri (-) kontrol grubunda 1.086 ile elde edilmiştir. Bu değer yerli DCP gruplarından birinde 1.082 olarak bulunurken, diğer grupların hepsinde 1.084 olarak tespit edilmiştir. Kabuk kalitesinin belirlenmesinde bir diğer kriter ise kabuk ağırlığının yumurta ağırlığına oranıdır. Bu oran ithal DCP' tarda sırasıyla 9.11 ve 9.14 yerli DCP'iarda 8.87. 9.04, 9.07 ve 9.05 olarak hesaplanmış ve rasyonlar arası farklılık önemsiz (P> 0.05) bulunmuştur.

Sonuç olarak, ele alınan P kaynakları arasında, yumurta verimi ve kabuk kalitesi üzerine etkileri bakımından dikkate değer bir farklılık görülmemiştir.