pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1990, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 003-006
KOYUN MASTİTİSLERİ ÜZERİNDE MİKROBİYOWJİK İNCELEMELER
Mehmet ATEŞ1, Osman ERGANİŞ2, Osman KAYA3, Mehmet ÇORLU4
1Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Konya
Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Konya
3Dr. Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Konya
4Biyolog., Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Konya
Görüntülenme Sayısı:1502 - İndirilme Sayısı: 1445

Bu çalışma, Konya yöresindeki iki devlet kurumuna ait 800 sağmal koyun üzerinde yapıldı. Hayvanlar, California Mastitis Test (CMT) ile ve klinik olarak muayene edilerek, klinik ve subklinik mastilisli memeler tespit edildi. CMT bulguları ++ ve +++ olan memelerden alınan süt örnekleri aerobik, mikroaerofilik ve anaerobik olarak bakteriyolojik ve mikolojik yönden incelendi. Ayrıca izole ve idenlifiye edilen bakterilerin antibiyotiklere duyarlılıkları saptandı. Antibiyotiklere duyarlılık testlerinde; Ampisilin, Streptomisin, Penisilin, Kanamisin, Eritromisin, Gentamisin, Tetrasiklin ve Kloramfenikol diskleri (Difco) kullanıldı.

Bölgede CMT ile taranan 800 koyunun 108'i (% 13.5) mastilisli olarak saptandı. Bu 108 koyunun 102'si (% 12.75) subklinik, 6'sı (% 0.75) klinik mastitisli bulundu.

Mastilisli süt örneklerinin 81'inden (% 75.0) patojen mikroorganizmalar üretildi. Süt örneklerinin 8'inde miks infeksiyon tespit edildi. lzole edilen mikroorganizmaların yüzde oranlan sırasıyla; Staph. aweus 57.3, E. coli 9.0, Bacillus ssp 7.9, B. cereus 5.0, C. pyogenes (Actinomyces pyogenes) 5.0, Str. agalactiae 3.4, K. pneumoniae 3.4, Candida albicans 3.4, B. subtilis 2.2, Str. dysgalactiae 1.1 ve Entero - hacter ssp. 1.1 olarak saptandı.

Antibiyogram testlerinde Staph. aureus; Tetrasiklin'e % 76.0, Kloramfenikol'e% 58.0 ve Eritromisin'e % 38.0, E. coli; Streptomisin ve Tetrasiklin'e% 100, C. pyogenes; Penisilin'e % 100, Streptomisin ve Kloramfenikol'e % 80.0 oranında duyarlı bulundu.