2006, Cilt 22, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 057-062
İNEKLERDE KLİNİK MUAYENE VE PROGESTERON TEST KİTLERİ İLE YAPILAN ÖSTRUS TEŞHİSİNİN GEBELİK ORANLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Mustafa Sönmez, Gaffari Türk, Eşref Demirci
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: İnek, Östrus teşhisi, Gebelik oranı, Klinik muayene, Progesteron
Görüntülenme Sayısı:2504 - İndirilme Sayısı: 4914

Bu çalışma, klinik muayene ve progesteron test killeri ile yapılan öslrus teşhisinin gebelik oranları üzerine etkisini karşılaştırmak ve yapılan progesteron testlerinin saha şartlarında ineklerin gebelik oranları üzerine olumlu bir etkisinin olup olmadığın» araştırmak amacıyla yapıldı. Bu araştırmada materyal olarak 136 inek kullanıldı. Gözlem ve rek-lal palpasyon yoluyla hayvanlardaki östrusa ait klinik bulgular incelendi. Klinik bulguların şiddetine göre inekler üç alt grupta değerlendirildi. Alınan serum örneklerinde progesteron test (Ovulation Test®) killeri kullanılarak progesteron seviyeleri belirlendi. Progesteron düzeylerine göre de hayvanlar üç alt gruba ayrıldı. Daha sonra hayvanların hepsi suni tohumlama yöntemiyle tohumlandı. Tohumlamayı takip eden 55-60. günlerde rektal palpasyon yöntemiyle gebelikler teşhis edildi. Bu çalışmada, ortalama gebelik oranı %65.4 olarak kaydedildi. Klinik bulguların şiddetine göre gruplara ayrıîan ineklerin gebelik oranları arasında herhangi bir farklılık (P>0,05) bulunmadı. Tohumlama anında progesteron düzeyi düşük olan (<1 ng/ml) ineklerin gebelik oranının (%78.5) progesteron düzeyi orta seviyede (1-2.5 ng/ ml) olan ineklere göre (%23.8) önemli derecede (P<0.05) yüksek olduğu görüldü. Buna ilaveten, progesteron düzeyi yüksek olan (>2.5 ng/ml) ineklerden gebelik elde edilemedi. Sonuç olarak, klinik muayene ile östrusta olduğu belirlenemeyen ineklerde, Östrus teşhisindeki hataların önlemesi ve gebelik oranlarının artırılması amacıyla pratik progesteron testlerinin kullanılması faydalı olabilir.