pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1990, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-015
FARE OVUMLARININ İN VİTRO FERTİLİZASYONU ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
Tevfik TEKELİ1, Mehmet GÜLER2, Melih AKSOY3
Görüntülenme Sayısı:1495 - İndirilme Sayısı: 1195

Bu çalışmada deney hayvanı olarak kullanılan farelerde in vitro fertilizasyon için önerilen yöntemlerin denenınesi ve in vitro yolla fertilizasyon olgusunun gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Çalışmada ovum elde etmek amacıyla seksüel olgunluğa ulaşmış İsviçre albinosudişi farelere 48 saat ara ile önce PMSG daha sonra HCG hormonu enjekte edilerek süperovulasyon oluşturuldu.

Ovumlar, HCG enjeksiyonundan 16 saat sonra fareler öldürilierek cumulus oophorus hücreleri ile birlikte elde edildi ve sıvı paratin ile kaplanmılş, ortasında 0.4 ml vasat bulunan petri kabındaki vasat içerisine kondu.

Sperinatozoitler ise İsviçre albinosu olgun erkek farelelin cauda epididimislerinden sağlandı ve 37°C'deki % 5 CO2'li etüvde 1.5-2 saat süreyle inkübe edildi. İnkübasyon vasatı olarak glukoz, sodyum ptruvat, sığır serum albumini ve antibiyotikleri ihtiva eden THY vasatı kullanıldı.

Daha sonra önceden hazırlanmış bulunan spermatozoit süspansiyonundan 10-20 µl bir pipet yardımıyla alınarak ovumlann bulunduğu petri kabına ilave edildi ve 6 saat süreyle birarada inkübasyona bırakıldılar. Bunu takiben ilk deneme grubundaki fertilize ovumlar aynı vasat içerisinde bırakılmalanna karşın ikinci deneme grubundaki fertilize ovumlar gelişme vasatı olan, ancak sodyum laktat içermeyen Modifiye Whitten's vasatma nakledildi ve 37°C'deki % 5 C02'li etüvde inkübasyonu takiben mikroskop altında kontrol edildiler.

Sonuç olarak Ovum ve spermatozoitlerin birarada inkübasyonlan sonucu ovumlann fertilizasyonlan sağlanmış ancak daha ileri bölünme aşarnalanna kadar geliştirilememiştir.