2006, Cilt 22, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 069-073
HAYVANSAL PEYNİR MAYALARININ BAZI KALİTE NİTELİKLERİ
K. Kaan Tekinşen, Gürkan Uçar, İ. Erim Köseoğlu
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Peynir mayası, Hayvansal, Kalite, Türk standardı, Konya
Görüntülenme Sayısı:2397 - İndirilme Sayısı: 3380

Araştırmada Konya yöresindeki süt işletmelerinde peynir yapımında kullanılan 20 adet hayvansal sıvı peynir mayası, mikrobiyolojik ve kimyasal kalite nitelikleri yönünden incelendi. Numunelerde aerobik mezofilik mikroorganizma ve maya/küf sayılarının sırasıyla 0-1.0x103 kob/g ve 0-9.6x10 kob/g arasında değiştiği, diğer taraftan numunelerin hiç birinde koliform bakterilere, E.coHye, S. aureus1 a ve anaerobik bakterilere rastlanmadığı tespit edildi. Numunelerin tuz ve pH değerleri ise sırasıyla %12.91-18.79 ve 5.02-6.10 arasında bulundu. Sonuç olarak, incelenen numunelerin mikrobiyolojik özellikler açısından TS 3844 peynir mayası standardına uygun olduğu, fakat %10'nun tuz miktarı yönünden TS 3844'e uygun olmadığı tespit edildi.