2006, Cilt 22, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 097-102
YENİ ZELANDA TAVŞANLARINDA SARKOPTİK UYUZUN SAĞALTIMINDA IVERMECTİN, PHOXİM VE PROPETAMFOS+SİPERMETRİN KOMBİNASYONUNUN ETKİLERİ
Bilal Dik, Uğur Uslu
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Ana Bilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Tavşan, Sarcoptes scabiei, Ivermektin, Phoxim, Propetamfos+Sipermetrin
Görüntülenme Sayısı:2846 - İndirilme Sayısı: 2188

Bu çalışma, Sarcoptes scabiei ile doğal enfeste 258 Yeni Zelanda tavşanı üzerinde yapılmıştır. Tavşanlar dört gruba ayrıldıktan sonra, birinci gruptaki 20 tavşana 200 mcg/kg dozda, deri altı yolla Ivermektin (MektiverR), ikinci gruptaki 95 tavşana 1/1000 ml oranında sulandırılarak, banyo şeklinde Phoxim (SebacilR), üçüncü gruptaki 123 tavşana ise 2/1000 ml oranında sulandırılarak, banyo şeklinde Propetamfos+Sipermetrin (BloticR) kombinasyonu uygulanmıştır. Tedaviden 10 gün sonra, bu gruplardaki tavşanlar, aynı akarisidlerte ikinci kez ilaçlanmışlardır. Dördüncü gruptaki 20 tavşan ise kontrol olarak bırakılmıştır. İlk uygulamadan 10, 20, 30 ve 40 gün sonra bütün tavşanlar klinik olarak muayene edilmişler, ayrıca alınan deri kazıntıları mikroskopta incelenerek Sarcoptes scabiei yönünden araştırılmıştır. Araştırma sonunda Ivermectin uygulanan tavşanlarda İyileşmenin daha erken başladığı, onu sırasıyla Phoxim ve Propetamfos+Sipermetrin gruplarındaki tavşanların izlediği gözlenmiştir. Ivermectin kullanılan grupta, 20. günde yapılan incelemelerde deri kazıntılarında canlı Sarcoptes scabiei tespit edilemezken, Phoxim grubunda 30. günde canlı etkenlere rastlanmamış, Propetamfos+Sipermetrin grubundaki tavşanlarda ise sayıca kademeli olarak azalma görülmesine rağmen, araştırma sonuna kadar canlı etkenler saptanmıştır. Bu sonuçlar, tavşanlardaki Sar-koptik uyuzun sağaltımında Ivermectin'in çok etkili olduğunu, Phoxim'in etkisinin de oldukça yüksek, Propetamfos+Sipermetrin kombinasyonunun etkisinin ise daha sınırlı olduğunu göstermektedir.