2006, Cilt 22, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 011-019
BILDIRCINLARDA KULUÇKALIK YUMURTA AĞIRLIĞININ KULUÇKA SONUÇLARI ile BÜYÜME ve YAŞAMA GÜCÜNE ETKİSİ
Tamer Çağlayan, Şeref İnal
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Yumurta ağırlığı, kuluçka sonuçlan, büyüme, yaşama gücü, bıldırcın
Görüntülenme Sayısı:2694 - İndirilme Sayısı: 1652

Bu çalışma, bıldırcınlarda kuluçkalık yumurta ağırlığının kuluçka sonuçları ile büyüme ve yaşama gücüne etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın materyalini Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ünitesinde yetiştirilen Japon bıldırcınlarından 8-10 haftalık yaşta elde edilen 2147 adet yumurta oluşturmuştur. Bıldırcınlardan elde edilen yumurtalar; <10 g, 10-11 g, 11-12 g, 12-13 g, 13-14 g, 14-15 g, ve >15 g olarak sınıflandırılmıştır. Farklı ağırlık gruplarındaki yumurtaların kuluçka randımanı ve fertiliteleri arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenirken (P<0.001), çıkış gücü ve embriyonik ölüm yüzdeleri arasında istatistiki anlamda bir farklılık tespit edilememiştir (P>0.05). Kuluçka randımanı ve fertilitenin 10-11 ve 11-12 g gruplarında diğerlerinden daha iyi olduğu, en yüksek çıkış gücünün ve en düşük embriyonik ölüm yüzdesinin yine 11-12 g grubunda olduğu belirlenmiştir. En kötü kuluçka sonuçları ise <10 g grubundan elde edilmiştir. Genel olarak yumurta ağırlığı arttıkça çıkan civciv ağırlığının da arttığı ve bu durumun ileriki yaş dönemlerindeki canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışına yansıdığı belirlenmiştir (P<0.05). Yaşama gücü değerleri bakımından ise farklı yumurta ağırlık gruplarından çıkan bıldırcınlar arasında istatistik! anlamda bir farklılık bulunamamıştır (P>0.05). Kuluçkalık olarak 10-12 g grubundaki yumurtaların seçilmesinin daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır.