pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2006, Cilt 22, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 021-026
KÖPEKLERDE DENEYSEL OLUŞTURULAN ETİLEN GLİKOL NEFROZİSİNDE RENAL ULTRASONOGRAFİK BULGULAR
Turan Civelek , Fatih M. Birdane, Bülent Elitok
Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, AFYONKARAHlSAR
Anahtar Sözcükler: Köpek, etilen glikol, böbrek, ultrason, nefrozis
Görüntülenme Sayısı:1829 - İndirilme Sayısı: 1795

Sunulan çalışmada 2 m l/gün/kg CA dozunda ve üç gün süreyle peros ticari antifriz (%95 etilen glikol içeren) verilen altı köpekte renal ultrasonografik bulgular değerlendirildi. Çalışma süresince; antifriz verilmeden bir saat önce ve verildikten sonra 12., 36., 60. ve 84. saatlerde, toplam beş örnekleme yapıldı. Sonografık muayeneye paralel olarak kan ve idrar örnekleri alındı. Ultrason muayenesinde iki köpekte 12., dört köpekte ise 36. saatte başlamak üzere hafif \e orta derecelerde renal kortikal ekojenite artışı tespit edildi. 60. saatte bir, 84. saatte ise yapılan ultrasonografik kontrolde dört köpekte sentral medullar bölge ve kortikomedullar bağlantı bölgesinin belirgin sonolucent yapıda (hiperekoik) olduğu (Halo işareti) gözlemlendi. Klinik-laboratuvar bulgu olarak ilk 12 saatlik dönemda gastrointestinal sistem irritasycnu ve iki kepekte yoğun kalsiyum okzalat kris-talüri belirlenirken, 36. saat sonrası oligüri ve tüm köpeklerde yoğun kıistalüri tespit edildi. Kllnik-laboratuvar analiz sonuçları ultrasonografik çıktı üzerinde konulan tanıyı destekler nitelikteydi. Ultrasonografik bulgular etile,/ glikol nefrozisi için patognomik olmamakla birlikte, 12. saatte gözlenen kortikal ekojenite artışı okzalat nefrozisi için kabul edilebilir ilk değişiklik olarak kaydedildi.