pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-081
PZR metoduyla atlarda birey ve ebeveyn tayini
Mehmet Nizamlıoğlu1, Ercan Kurar2,4, Zafer Bulut1, Şeref İnal3, Ferudun Erzurum5
1Selçuk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi, Genetik Anabilim Dalı, Konya
3Selçuk Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi, Konya
4İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK)
5Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: At, mikrosatellit, ebeveyn testi
Görüntülenme Sayısı:1700 - İndirilme Sayısı: 1801

Amaç: Atlarda ebeveyn tayininde kullanılabilecek bir mikrosatellit panelini geliştirmek ve test etmektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 4 farklı at ırkından 189 adet kan örneği toplandı. Beş adet mikrosatellit markörü kullanılarak, izolasyonu yapılan genomik DNA örnekleri Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) metoduyla çoğaltıldı ve PZR ürünleri poliakrilamit jellerde ayrıştırıldı. Standart bir DNA ladder yardımıyla alleller tanımlandı.

Bulgular: Lokus başına 9-13 arasında değişen, toplam 53 farklı allel tanımlandı. Gözlenen (Ho) ve beklenen heterozigotluk (He) değerleri sırasıyla 0.496-0.880 ve 0.800-0.851 arasında bulundu. Polymorphism Information Content değerleri ise 0.774-0.832 arasında gözlemlendi. Dışlama gücü (DG) değerleri 0.619-0.702 arasında gözlemlenirken, toplam DG 0.99060 olarak bulundu.

Öneri: Kullanılan test panelinin Türkiye'de ebeveyn tayininde kullanılabileceği ve hatalı sonuçları azaltmak için kullanılan mikrosatellit sayısının arttırılmasının faydalı olacağı kanaatine varıldı.