pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 164-171
Bitlis ili içme sularında ağır metal düzeyleri
Tahir Kahraman1, Süleyman Alemdar2, Mustafa Alişarlı3, Sema Ağaoğlu2
1Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, Farmakoloji-Kalıntı İzleme Laboratuvarı, Pendik, İstanbul, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Kampüs, Van, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Kurupelit Kampüsü, Samsun, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bitlis, içme suyu, ağır metal
Görüntülenme Sayısı:1969 - İndirilme Sayısı: 1545

Amaç: Bu çalışma, Bitlis ili içme sularının bazı ağır metal düzeylerini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde il merkezi ve ilçelerdeki depo ve musluk sularından alınan toplam 164 örnek materyal olarak kullanıldı. Element analizleri (Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Ni, Pb ve Co) alevli atomik absorbsiyon spektrofotometresinde yapıldı.

Bulgular: Analiz sonuçlarına göre ortalama Fe (6.67 μg/L), Mn (3.88 μg/L), Cu (7.52 μg/L), Zn (28.2 μg/L) ve Cd (2.58 μg/L) düzeyleri içme suyu standartlarında bildirilen kriterlere uygun bulundu. Ancak, ortalama Pb (ilkbahar: 68.4 μg/L; sonbahar: 47.0 μg/L) ve Co (ilkbahar: 44.2 μg/L; sonbahar: 11.9 μg/L) düzeyleri her iki mevsimde, Ni düzeyi ise sadece ilkbahar (40.1 μg/L) mevsiminde standart değerlerin üstünde tespit edildi. İncelenen örneklerde Fe, Zn, Cd, Ni, Pb ve Co düzeyleri üzerine mevsimin etkisi istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0.05).

Öneri: Bölgenin genel durumu ve araştırma bulguları dikkate alındığında, mevcut su kaynaklarının korunması ve içme suyu başta olmak üzere su kalite analizlerinin rutin olarak yapılması toplum sağlığı açısından önem taşımaktadır.