pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2006, Cilt 22, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 051-057
İNEGÖL KÖFTE VE HAMBURGERDE E. Coli O157:H7 VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Abdullah Keleş, Gürkan Uçar, Ahmet Güner
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: İnegöl köfte, hamburger köfte, E. coli 157:H7
Görüntülenme Sayısı:1632 - İndirilme Sayısı: 1187

Araştırmada, 41 kıyma numunesi, farklı firmalara ait 7 soğutulmuş, 25 dondurulmuş toplam 32 hamburger köfte ve 29 soğutulmuş, 17 dondurulmuş toplam 46 inegöl köfle numunesi E coli 0157:H7 kontaminasyonu ile toplam mezofitik aerobik bakteri ve koliform bakterisi yönünden incelendi. Kıyma numunelerinin 1 tanesinde (%2,43), soğutulmuş İnegöl köftelerin 3 tanesinde (%10,34), dondurulmuş İnegöl köftelerin % 1 tanesinde (%5,88), dondurulmuş hamburger köftelerin 3 tanesinde (%12) E. coli0157 serotipi tespit edildi. E coli 0157 pozitif numunelerin hiçbirisinin H7 serotipi olmadığı belirlendi. Araştırmada İnegöl köfte numunelerinin soğutulmuş olarak tüketime sunulanlarında tespit edilen toplam mezotiiik aerobik bakteri ortalama sayısı (1.57 x107) gerek dondurulmuş İnegöl köftelerden (7.4 x106) gerekse dondurulmuş (3.1 x106) ve soğutulmuş (3.3. x106) olarak tüketime sunulan hamburger köftelerden fazla bulundu. Koliform bakterisi ortalama sayısı ile koliform bakterisi ile kontamine numune sayısı, soğutulmuş olarak muhafaza edilen İnegöl köftelerde kıyma ve hamburger köfte numunelerine göre oldukça yüksek bulundu. Sonuç olarak, incelenen numunelerde E. coli 0157:H7 serotipine rastlanmamasına rağmen, E coli 0157 serolipinin İnegöl köfteler (% 8.69) ile hamburger köftelerde (% 9.37} bir hammadde olan kıyma numunelerine (%2.43) göre yüksek oranda bulunması ve soğutulmuş İnegöl köftelerdeki mikrobiyolojik yükün fazlalığı, bu ürünlerin hijyenik koşullar altında üretilmediğini göstermektedir.