pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2006, Cilt 22, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 083-088
İNEKLERDE GEBELİĞİN MATERNAL KABULÜ SÜRECİNDE ANTİ-LUTEOLİZİSİN MOLEKÜLER MEKANİZMASI
Aydın Güzeloğlu
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Interferon-tau, anti-luteolizis, inek
Görüntülenme Sayısı:2353 - İndirilme Sayısı: 2242

İneklerde korpus luteum'dan (CL) progesterorı salgılanmasının devamlılığı gebeliğin oluşmasında zorunludur. İneklerde luteolitik prostaglandin F2ct (PGF2a) salınımı, gebeliğin erken döneminde CL regresyonuna ve progesteron salınımının kesilmesine sebep olur. Uterus içerisinde sağlıklı bir embriyo olması halinde gebeliğin oluşması ve devamlılığı için ilk olarak embriyo ve uterus ile CL arasında bir takım kompleks mekanizmaların devreye girmesi gerekmektedir. Bu kompleks mekanizma embriyonun trotoblast hücrelerinden salgılanan proteinler vasıtası ile başlatılır. Bu spesifik trofoblast proteinlerinden birisinin interferon proteinleri ile homolog olduğu tespit edilmiş ve daha sonra In-terferon-tau (IFN-t) olarak tanımlanmıştır. İneklerde IFN-t'unun fonksiyonlarından bir tanesi ve en önemlisi en-dometriumdan PGF2a'nın pulsatif salınımını durdurarak CL regresyonunu engellemektir. IFN-t'unun PGF2a salınımını durdurduğu in vitro olarak inek endometrium hücre kültürlerinde gösterilmiştir. Son yıllarda, IFN-t'unun moleküler düzeyde luteolitik PGF2a'nın salınımını nasıl durduğu yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Yapılan çalışmalar; IFN-t tarafından başlatılan çeşitli düzenleyici mekanizmaların varlığını ortaya koymuştur. Günümüzdeki bilgilere göre, IFN-t'nun endometriumda epitel hücrelerinde doğrudan PGF2a salınımını düzenleyen östrojen reseptörü alfa (ERa) ve ok-sitosin reseptörü (OTR) ekspresyonunu azalttığı yönündedir. IFN-t'nun endometrial epitel hücrelerinde prostaglandin H sentaz-2 (PGHS-2) geni üzerine etkisi de alternatif bir mekanizma olarak tartışılmaktadır.