2012, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 199-203
Hindistan'ın Kashmir vadisi koyun pasteurellozisi üzerine prevalans ve patolojik araştırmalar
Latief Mohammad Dar1, Mohammad Maqbool Darzi1, Masood Saleem Mir1, Adil Rashid1, Swaid Abdullah2, Syed Ashiq Hussain3
1Division of Veterinary Pathology, Faculty of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, SKUAST-K
2Department of Veterinary Parasitology, GBPUAT, Pantnagar, Uttarakhand
3Department of Veterinary Medicine, GADVASU, Punjab, India
Anahtar Sözcükler: Koyun, pasteurellozis, histopatoloji
Görüntülenme Sayısı:2407 - İndirilme Sayısı: 5486

Amaç: Araştırmanın amacı Hindistan'ın Kashmir vadisinde kesime tabi tutulan koyunlarda pasteurollozisin prevalans ve patolojisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Farklı mezbahalardan elde edilen 2155 koyun akciğeri incelendi. Büyük pneumonik lezyon bulunduran akciğerler toplandı. Bakteriyolojik kültür için farklı akçiğer loplarından örnekler toplandı. Bakteriyolojik incelemeye göre dokuların histopatolojik incelemeler yapıldı. Örneklerde bağ doku Masson's Trichrome boyası, elastin Hart's metodu, neutral ile asit mukopolisakkaritler Combined Alcian Blue PAS tekniği ve mast hücreler Toluidine Blue boyası ile boyandı.

Bulgular: İncelenen 956 lezyonlu akciğerin 398 adetinden Pasteurella spp. izole edildi. İncelene genel populasyon dahil edildiğinde genel prevalans %18.46 (398/2155) olarak belirlendi. Kış (%29.76) ile ilkbahar (%21.03) mevsiminde gözlenen prevalansın yaz (%9.4) ve sonbahar (%12.35) mevsiminden istatistiki olarak önemli (p<0.01) oranda yüksek belirlendi. Makro ve histopatalojik incelemeler fibröz pneumonisi ile uyumlu belirlendi.

Öneri: Kashmir vadisinde yüksek oranda koyun pasteurollozisi bulunmaktadır. Bu bulgular hastalığın neden olduğu ekonomik kayıpları önlemek için hastalığa karşı geliştirilecek kontrol işlemlerine yardımcı olacaktır.