pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 224-228
Bazı yerli koyun ırklarında süperovulasyon cevaplarının değerlendirilmesi
Ayşe Merve Köse, Sakine Ülküm Çizmeci, İrfan Tur, Mehmet Güler
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Kampüs, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Süperovulasyon, süperstimilasyon, koyun, FSH
Görüntülenme Sayısı:1534 - İndirilme Sayısı: 1535

Amaç: Sunulan çalışmada bazı yerli koyun ırklarında süperovulasyon uygulamasının karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın materyalini Dağlıç (19), Herik (27) ve Norduz (30) ırkı koyunlar oluşturdu. Aşım sezonundaki koyunlara 12 gün süreyle progesteron emdirilmiş intravaginal sünger yerleştirildi ve azalan dozlarda FSH uygulandı. Süngerin çıkartılmasından sonra östrustaki koyunlar fertil koçlarla çiftleştirildi ve 750 IU hCG uygulandı. Çiftleşmeyi izleyen 7. günde laparatomi yoluyla oviduct yıkaması yapıldı.

Bulgular: Dağlıça'ta %57.9, Herik'te %78 ve Norduz'da %80 oranında süperstimülasyon, Dağlıça'ta %63, Herik'te %66 ve Norduz'da %76 oranında süperovulasyon belirlendi. Ortalama korpus luteum ve embriyo sayıları Dağlıç'ta 7.71 ile 4.29, Herik'te 9.30 ile 3.00 ve Norduz'da 10.3 ile 3.33 olarak tespit edildi. Minimum fertilizasyon ve geri kazanım oranları sırasıyla Dağlıç için %55 ile %68, Herik için %32 ile %63 ve Norduz için %32 ile %62 olarak belirlendi. Araştırılan parametrelerde türler arasında istatistiki fark alınmadı (p>0.05).

Öneri: Uygulanan süperovulasyon tekniğinin incelenen her üç koyun türünde de aynı derecede etkili olduğu ifade edilebilir.