pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
Türkiye'de bulunan bazı sığır ırklarının OLR1 gen polimorfizminin araştırılması
Gözde Yazıcıtunç, Mehmet Nizamlıoğlu
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kampus, 42075, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sığır, OLR1 geni, polimorfizm
Görüntülenme Sayısı:2328 - İndirilme Sayısı: 2404

Amaç: Sunulan çalışmada farklı sığır ırkları arasındaki OLR1 gen polimorfizmi araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Türkiye'nin değişik bölgelerinden rastgele seçilmiş Boz Irk (BI), Yerli Kara (YK) ve Güney Anadolu Kırmızısı (GAK) ırklarından alınan 147 kan örneği kullanıldı. Kan örneklerinden standart fenol/kloroform yöntemiyle DNA izolasyonu yapıldı. Elde edilen DNA'ların OLR1 gen bölgesinin 270 baz çift (bç) lik fragmenti PZR yöntemi ile yükseltendi. PZR işleminden sonra örneklere PstI restriksiyon enzimi ilave edildi ve kesim işleminden sonra jelde bant uzunlukları görüntülendi.

Bulgular: Genotiplemesi yapılan verilerin allel ve genotip frekansları ki-kare (χ2) testi ile değerlendirildi. Anlamlılık seviyesi 0.05 alındı. HardyWeinberg dengesine göre, BI sığır populasyonunun HW dengesinden saptığı gözlendi. GAK ve YK sığır ırklarının ise HW dengesinde olduğu ve ırkların birbirine benzerlik gösterdiği tespit edildi.

Öneri: Süt yağı verimi ve süt yağı oranı üzerine etkisi olan OLR1 genindeki polimorfik bölgenin; diğer sığır ırkları da kullanılarak ve sütün benzer özelliklerine etki ettiği düşünülen farklı polimorfik bölgelerle birlikte çalışılarak daha yarar sağlayabileceği düşünülmektedir.