pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 024-029
Sığır mikrosatellit test panelinin Türkiye'de ebeveyn tayini çalışmalarında kullanılabilirliği
Ercan Kurar1,3, Zafer Bulut2, Mehmet Nizamlıoğlu2
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK), Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sığır, mikrosatellit, ebeveyn testi
Görüntülenme Sayısı:2281 - İndirilme Sayısı: 2162

Amaç: Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen sığır ırkları ve melezlerinin kimliklendirme çalışmalarında bir mikrosatellit test panelinin kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 148 adet sığıra ait genomik DNA örneği kullanıldı. Toplam 11 adet mikrosatellit markörü ISAG ve FAO MoDAD listesinden seçildi. Genomik DNA örnekleri Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) metoduyla çoğaltılarak, kapiller elektroforez sonrası fragman analizi ile alleller tanımlandı. Genel populasyon parametrelerinden allel sayısı (Na), gözlenen (Ho) ve beklenen (He) heterozigotluk değerleri, Hardy-Weinberg dengesinden (HWE) sapma ile dışlama gücü (DG) değerleri hesaplandı.

Bulgular: Lokus başına 6-17 arasında değişen 150 farklı allel tanımlandı. Ho ve He değerleri sırasıyla 0.435-0.884 ve 0.632- 0.887 arasında bulundu. DG-1 ve DG-2 değerleri lokus bazında 0.239-0.630 ve 0.419-0.774 arasında değişmekte olup, tüm lokuslar için toplam DG-2 değeri 0.999 olarak hesaplandı.

Öneri: Test panelinin Türkiye'de sığır kimliklendirme çalışmalarında kullanılabileceği ancak lokus sayısının artırılması ve etkin multipleks sistemlerinin geliştirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.