pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 082-086
Konya'da bir süt sığırcılığı işletmesinde doğal enfekte hayvanlarda Bovine Herpesvirus-1, Bovine Viral Diarrhea Virus ve Bovine Herpesvirus-4 enfeksiyonlarının araştırılması
Oğuzhan Avcı, Sibel Yavru
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: BHV-1, BVDV, BHV-4, abort, sığır
Görüntülenme Sayısı:1756 - İndirilme Sayısı: 2628

Amaç: Bu araştırma, Konya'da abort problemi gözlenen bir sığırcılık işletmesinde bulunan hayvanların Bovine Herpesvirus-1 (BHV-1), Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) ve Bovine Herpesvirus-4 (BHV- 4) enfeksiyonları yönünden araştırılması ve abort gözlenen olaylarda belirtilen bu enfeksiyonların muhtemel rolünün belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: İşletmede bulunan sığırlardan (450 adet) kan serumu ve lökosit örnekleri toplandı. Kan serumu örnekleri indirekt Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile üç enfeksiyon için antikor varlığı yönünden, lökosit örnekleri ise direkt ELISA ile BVDV antijen varlığı yönünden incelendi.

Bulgular: İncelenen 450 adet serum örneğinin %72.88'i BHV-1'e, %46.22'si BVDV'ye ve %20.22'si ise BHV-4'e karşı gelişen antikor varlığı yönünden pozitif tespit edildi. Lökosit örneklerinde ise BVDV antijen varlığı tespit edilmedi.

Öneri: Abort problemi gözlenen çiftlikler, aborta neden olan viral etkenler yönünden periyodik olarak incelenmelidir.