pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2005, Cilt 21, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 047-055
FAKLI DEVRELERDE BİÇİLEN KORUNGANIN VERİM POTANSİYELİ İLE SİNDİRİLEBİLİRLİK VE ENERJİ DÜZEYLERİNİN İN VİVO VE VİTRO YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ
Suphi Deniz1, Hakkı Akdeniz2, Mehmet Avcı3, Muhammet Ali Kara4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksek Okulu, VAN
3Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, VAN
Anahtar Kelimeler: Korunga, biçim devresi, verim, sindirilebilirlik, enerji düzeyi
Özet
Bu araştırma, beş farklı devrede (tomurcuklanma, %25 çiçeklenme. %50 çiçeklenme, %100 çiçeklenme ve tohuma kaçma) biçilen korunganın, en uygun biçim devresini in vivo (kiasik sindirim) ve in vitro (iki aşamalı sindirim) yöntemlerle belirlemek amacıyla yapılmıştır. Biçim devrelerinin ilerlemesine bağlı olarak, korunganın KM, OM, NDF, ADF ve ADL düzeyleri artmış: HP ve HK düzeyleri ise azalmıştır (P<0.05). Korunganın 1., 2., 3., 4 ve 5. biçim dönemlerinde KM değerlen %l 1.65. %17.39, %23.49, %28 96 ve %30.59; OM değerlen %90.75, %92 19, %93.13, %94.04 ve %93.76; HP değerleri %21 62, %t6 06, %12 35, %12.31 ve %11.60; NDF değerleri %40.12, %48 38, %52.31, %52.03 ve %55.38; ADF değerleri %29.72, %37.92. %41.71, %40.39, ve %44.22; ADL değerleri ise %6.69, %7.15, %8.04, %9 48 ve %9.31 olarak bulunmuştur (P<0 05). Çalışmada biçim dönemlerine ait kuru ot verimi sırasıyla 333.5, 629.2, 815.2, 1112.6 ve 1020.9 kg/ da: in vitro organik madde sindirilebilirliği (OMS) değerleri %71,15, %63.94, %62.69, %56.63 ve %58.36; sindirilebilır ener]i (SE) sırasıyla 13.13, 11.80. 11 57. 10.45 ve 10.77 MJ/kg KM; metabolik enerji (ME) 10.76, 9.67, 9.48. 8.57 ve 8.83 MJ/kg KM: net enerji laktasyon (NEL) değerleri ise 6.79, 6.05. 5.93, 5.30 ve 5.48 MJ/kg KM olarak bulunmuştur (P<0 05) Klasik sindirim denemesinde, korunganın 1., 2.. 3., 4. ve 5. biçim dönemlerinde, KM sindirilebilirliği (KMS) %69 95, %68.39, %62.95. %61 60 ve %58,85; OM Sindirilebilirliği %71.80, %69.88, %64.54, %62.34 ve %59.61; HP Sindirilebilirliği %78 04, %76.63, %71.11, %65.22 ve %72.28; NDF s indi ri lebi I i iliği %47.91, %41.11, %43.46, %42.38 ve %40 18; ADF sindirilebilirliği %46.78, %36.28, %37 18. %36.92 ve %33.84 olarak bulunmuştur. Korungaların enerji içerikleri ise, SE için 13.25, 12.89, 11,91, 11.50 ve 11.00 MJ/kg KM. ME için 10.86, 10.57, 9.76, 9.43 ve 9.02 MJ/kg KM; NEL için 6 86, 6.66, 6.11. 5.89 ve 5.61 MJ/kg KM olarak bulunmuştur, in vitro ve in vivo metotlarla elde edilen değerlerin karşılaştırılmasında, 2. ve 4. biçim dönemine ait OM sindirilebilirlik değerleri dışında, diğer dönemlere art OM sindirilebitirlikîeri ve bütün dönemlere ait enerji (SE, ME. NEL) değerleri benzer bulunmuştur Vejetasyonun ilerlemesiyle, korunganın OM sindirllebilirliğinde azalma olmasına rağmen, birim alandan (da) elde edilen kuru ot miktarındaki artışa bağlı olarak, birim alandan elde edilen sindirilebilir organik madde (SOM) miktarı artış göstermiş ve bu parametre açısından en verimli biçim devreleri 3, 4 ve 5 dönemler (%50 çiçeklenme. %1Ö0 çiçeklenme ve tohuma kaçma) olarak belirlenmiştir Benzer şekilde, birim alandan elde edilen SE, ME ve NEL verimleri için de, aynı dönemler en yüksek enerji verimlerine sahip olmuşlardır (P<0.05).
  • Başa Dön
  • Özet