pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2022, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-023
L-ergotiyonin ve fetuinin blastosist gelişim oranlarına etkisi
Sakine Ülküm Çizmeci1, Dursun Ali Dinç1, Mustafa Numan Bucak2, Ömer Faruk Yeşilkaya1 Muhammed Furkan Çiftçi1, Vahit Ağır2, Maide Gölbaşı1, Ayşe Sarı2, Hasan Ali Çay2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Blastosist, fetuin, l-ergotiyonin
Özet
Amaç: Bu çalışmada kültür vasatına ilave edilen L-Ergotiyonin ve Fetuin?in blastosist gelişimine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın materyalini mezbahadan alınan ovaryumlardan toplanan oositler oluşturmuştur. Maturasyon (IVM) medyumunda 22 saat inkübe edilen oositler fertilizasyon (IVF) medyumunda sperma ile 20-22 saat inkübe edilmiştir. Fertilizasyon aşamasından sonra antioksidan (Grup 1: L-Ergotiyonin (L-Erg) 0.05 mM (n:100), Grup 2: Fetuin 1 mg/ml (n:100), Grup 3: kontrol (n:120) ilave edilen kültür (IVC) droplarına aktarılan zigotlar kültüre edilmiştir. Blastosist gelişimi 6. ve 7. günde kontrol edilmiştir. İn vitro embriyo üretim aşamalarında oluşan farklılıklar Ki-kare testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: In vitro maturasyona alınan toplam 320 oositin 299?unun (%93,44) mature olduğu belirlenmiştir. Grup I, II ve III?ün maturasyon oranları sırasıyla %94, %92 ve %94,17 olarak tespit edilmiştir. Grupların cleavage oranlarının sırasıyla %92,55, %94,57 ve %92.04 olduğu belirlenmiştir. Kültür aşamasına alınan 299 zigottan 65 (%21,74) adet blastosist elde edilmiş ve gruplardaki blastosist oranlarının sırasıyla %45,74, %11,96 ve %18,58 olduğu görülmüştür. Yapılan çalışma sonrasında blastosist oranlarında L-Erg ve diğer iki grup arasında istatistiki farkın önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05).

Öneri: Sonuç olarak L-Erg?in blastosist gelişim oranlarını iyileştirdiği görülmüştür. L-Erg?in farklı dozlarda kullanımının araştırılarak antioksidan etkinliğinin en yüksek olduğu dozunun in vitro embriyo üretiminde kullanılabileceği ve daha fazla sayıda blastosist üretilebileceği düşünülmüştür.

  • Başa Dön
  • Özet