2004, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-108
MANDALARDA V. LINGUALIS VE DRENAJ SAHASI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Sadullah Bahar, Sadettin Tıpırdamaz
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: Manda, Dil, Venöz Drenaj, V. lingualis
Özet
Bu araştırma mandalarda v. lingualis ve bu damarın oluşumuna katılan venaların orijin, seyir ve drenaj sahalannı belirlemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla mezbahadan temin edilen her iki cinsiyete ait 8 adet manda başı kullanıldı. Mandalarda v. lingualis'in, v. sublingualis'in dört dalla v. profunda linguae'ye katılması sonucu oluşan ortak kökle başlangıç aldığı belirlendi. Orijinini takiben caudoventral bir seyirle m. hyoglossus'un lateral'ine geçen venanın, bu kasın ortası düzeyinde arcus hyo-ideus'u alarak caudodorsal'e yöneldiği ve ine. vasorum facialium düzeyinde v. facialis'le birleştiği görüldü. V. profunda lin-guae'nin, v. sublingualis dışında oluşumuna katılan venalar vasıtasıyla m. hyoglossus ve m. genioglossus'un radix linguae bölümü hariç mm. linguae'yi drene ettiği, m. hyoglossus ve m. geniohyoideus'un caudal bölümü ile m. genioglossus'un radix linguae bölümü drenajının ise arcus hyoideus ve v. lingualis'e katılan dallar tarafından yapıldığı gözlendi. V. sublingualis'in cavum oris'in taban bölümünün mukozasını, mandibulae'nin pars inösiva'sını, gl. sublingualis'i ve m. geniohyoideus'un büyük bir bölümünü drene ettiği belirlendi.
  • Başa Dön
  • Özet