2007, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 047-050
AFLATOKSİN VE GLUKOMANNANIN TAVŞANLARDA BAZİ HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ
Nurcan Dönmez, Banu Atalay, Deniz Fedai
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: Aflatoksin, glukomannan, tavşan, hematolojik parametreler
Özet
Bu çalışma tavşanlarda aflatoksin ve glukomannan uygulamasının bazı hematolojik parametreler üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmada 40 adet Yeni Zelanda tavşanı kontrol (K), glukomannan (G), glukomannan+ aflatoksin (AG) ve aflatoksin (A) olmak üzere dört gruba ayrıldı. 10 hafta süren deneme sonunda aflatoksin uygulanan grupta (A) kontrol (K) grubuna göre alyuvar ve hemoglobin düzeyinde önemli (p<0.05) azalma görülürken, gruplar arasında MCV, MCH ve MCHC de farklılık gözlenmedi. A ve AG gruplarında lökosit sayısının kontrole göre önemli oranda (p<0.05) arttığı tespit edildi. Ayrıca A grubunda heterofil yüzdesinde kontrole göre önemli bir artış, lenfosit yüzdesinde ise önemli bir azalma belirlendi (p<0.05). Sonuç olarak, araştırmada elde edilen veriler aflatoksikozis de klinik belirtiler ortaya çıkmadan hematolojik parametrelerdeki değişiklikleri ve uygulamada kullanılan glukomannanın etkinliğini ortaya koyması açısından önemlidir.
  • Başa Dön
  • Özet