2007, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-060
ANKARA TAVŞANINDA A. SAPHENA VE A. POPLITEA'NIN MAKROANATOMİSİ
Sadullah Bahari1, Vural Özdemir2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, AFYONKARAHİSAR
Anahtar Kelimeler: Anatomi, A. saphena, A. poplitea, Ankara tavşanı
Özet
Amaç: Araştırmanın amacı Ankara tavşanında a. saphana ve a. poplitea'nın makroanatomisinl ortaya Çfkannak ve sonuçları diğer hayvan türleri ile karşılaştırmaktır. Materyal ve metot: Araştırmada 10 adet (5 erkek, 5 dişi) erişkin Ankara tavşanı kullanıldı. Bilinen yöntemlerle öt e naz isi yapılan hayvanlara aorta abdominalis vasıtasıyla latex enjekte edildi ve diseksiyonu yapıldı. Bulgular: A. saphena'nın orijinini takiben a. genus descandens'i verdiği ve bacağın me-dial'inde superficial bir seyir izleyerek tibia'nın distai 1/4'ü düzeyinde a. plantaris lateralis ve a. plantaris medialis'i verdiği tespit ediidi. A. genus descendens, superficial ve profund iki dala sahip olduğu, ilk dalın art. genus'un medial'inde fascia ve subcutan dokuları, profund dalın İse verdiği dallarla art. femoropatellaris'i ve art. femorotibialis'in cranial bölümünü vaskularize ettiği görüldü. A. plantaris lateralis'in daha çok art. tarsi ve bu eklemin planlarından geçen flexor tendo'ları, a. plantaris medialis'in ise art. tarsi düzeyinde rete calcaneum ve ayağın plantar'ında bulunan oluşumları beslediği görüldü. A. poplitea, orijinini takiben sırasıyla e. genus prox'maiis lateralis, a. genus proximalis medialis, a, genus media, aa. surales ve a. tibialis caudalis'i verdikten sonra a. tibialis cranialis olarak seyrettiği görüldü. A. tibialis caudalis ossa cruris'in caudal'indeki m. popliteus ve flexor kasları beslerken lateral olarak da a. genus distalis lateralis'! verdiği görüldü. A. tibialis cranialis, ossa cruris'in caudal'inde a. genus distalis medialis, a, nutricia ossis fibulae ve a. recurrens tibialis cranial is'i verdikten sonra proximal ve distal iki dalla bu kemiğin cranial'ine geçtiği gözlendi. Proximal dai tibia'nın facies lateralis'inde extensor kasları besleyen dalları verdikten sonra r. superficial olarak ayağın dorsal'ine ulaştığı ve a, digitalis dorsalis communis'e orijin verdiği görüldü. Distal dal ise a. nutricia ossis ti-biae'yi verdikten sonra bu kemiğin cranial'ine geçtiği ve art. tarsi düzeyinde de a. dorsalis pedis adını alarak seyrettiği tespit edildi. Sonuç; Ankara tavşanında a. saphena ve a. poplitea orijin, seyir ve vaskularizasyon alanlarının Yeni Zelanda tavşanları ile yakın bir benzerlik içinde olduğu görüldü.
  • Başa Dön
  • Özet