2007, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-072
ANKARA KEÇİLERİNİN GENETİK YAPILARININ NİŞASTA JEL ELEKTROFOREZİ YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI
Vahdettin Altunok, Mehmet Nizamlıoğlu, Zafer Bulut
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: Ankara Keçisi, Genetik yapı, Elekroforez
Özet
Bu çalışma Ankara keçilerinin genetik yapılarını belirlemek ve bu keçiler ile diğer keçi ırkları arasındaki benzerlikleri (ya da farklılıkları) ortaya koymak için yapıldı. Bu amaçla süperoksit dismutaz (SOD), karbonik anhidraz 1 (CA 1), esteraz D (EsD), glutamat okzaloasetat transaminaz (GOT), fosfoglukonat dehidrogenaz (PGD) enzimlerinin lo-kusu nişasta jel elektroforezi ile araştırılmıştır. Araştırmada "Yerköy Hayvancılık Araştırma Enstitüsü (Yozgat)'nden 100 baş Ankara keçisi ve diğer 3 keçi ırkı (Saanen, kıl ve Malta keçisi)'ndan 19 keçinin alyuvar enzimleri kullanılmıştır. Her enzim için literatür verilerine uygun tampon ve enzim aktivite boyaması için ise özel kimyasallar kullanılmıştır. Gözlenen izoenzim bantları analiz edilmiştir. Sod, Ca1, EsD, Got ve Pgd enzim lokusları yönünden, Ankara keçilerinde ve diğer keçilerde varyasyon görülmemiştir. Ankara ve diğer keçilerin aynı bantlara sahip ve hepsinin homozigot olduğu görülmüştür. Bu çalışma île Ankara keçilerinde çalışılan 5 enzim lokusunun monomorfik ve keçilerin hepsinin homozigot olduğu, ayrıca Ankara keçilerinin araştırılan lokuslar açısından çalışılan diğer keçi ırklarından farklı bir allel taşımadığı ortaya konmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet