pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-110
BOĞALARDA BOVİNE HERPES VİRUS TİP 1 (BHV-1) ENFEKSİYONUNUN SEROLOJİK VE ViROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
Sibel Yavru, Atilla Şimşek, Feridun Öztürk
S.Ü.Veteıiner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: Bovine herpes virus tip-1, boğa, seroloji, virus izolasyonu
Özet
Konya Et ve Balık Kurumu mezbahasına getirilen farklı ırk ve yaşlardaki toplam 300 adet boğadan alınan kan serumu örnekleri Bovine Herpes Virus type 1 (BHV-1)'e karşı mikronötralizasyon testi ile kontrol edildi. Test sonunda 125 (% 41.66) adet kan serumu seropozitif olarak bulundu. Pozitif serumların nötralizan antikor titrelerinin 1:2.37 ile 1:200 arasında olduğu saptandı. En yüksek antikor dağılımının (% 93.1-%100) ve antikor titrelerinin 3 yaşın üzerindeki boğalarda olduğu tespit edildi. Ayrıca Konya Et ve Balık Kurumu mezbahasına getirilen solunum yolu enfeksiyonuna bağlı klinik belirti gösteren 15 boğadan konjunktival ve nazal swap örnekleri izolasyon materyali olarak alındı. Bu örneklerin hücre kültürlerine inokulasyonu sonucu 1 adet virus izole edildi. İzole edilen virus tavşanlardan hazırlanan hiperimmun serumla çapraz mikronötralizasyon testi sonuçlarına göre BHV-1 olarak identifiye edildi.
  • Başa Dön
  • Özet