pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 131-138
ASETİLSALİSİLİK ASİT ve VİTAMİN C KOMBİNASYONUNUN SIĞIR NÖTROFİL FONKSİYONLARINA ETKİLERİNİN İN VİTRO ŞARTLARDA İNCELENMESİ
Ahmet Levent Baş1, Nuri Başpınar2, Muammer Elmas1, Seyfullah Haliloğlu2, Enver Yazar1
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: asetilsalisilik asit, vitamin C, nötrofil fonksiyonları, sığır
Özet
Bu araştırmada farklı dozlarda kombine edilen asetilsalisilik asit (ASA) ve vitamin C (Vit.C)'nin, nötrofil (po-limorfnükleer lökosit, PMNL) fonksiyonlarına etkileri ve ASA'nın hücre içi Vit.C düzeylerine etkileri incelendi. Nötrofiller, S.Ü. Veteriner Fakültesi Deneme Ünitelerinde bulunan 6 adet sağlıklı holştayn düveden elde edildi. Nötrofil etkinliklerinin belirlenmesinde floresans mikroskopik yöntem kullanıldı. Hücre içi Vit.C düzeyleri ise spektrofotometrik metot ile belirlendi. Farklı dozlarda uygulanan ASA-Vit.C karışımlarının kullanılımı sonucunda hücre içi Vit.C miktarlarında artışlar görülmesine karşın elde edilen değerlerin istatistiksel açıdan önemli olmadığı görüldü. Ayrıca ASA ve Vit.C'nin kullanılan farklı dozlarının nötrofillerin fagositoz ve mikrobisidal aktivitelerinde istatistiksel olarak herhangi bir değişikliğe yol açmadığı belirlendi.
  • Başa Dön
  • Özet