pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2010, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-079
Farklı saflıktaki gliserolün kuzularda besi performansı üzerine etkisi
Behiç Coşkun, Esat Sami Polat, Emel Gürbüz, Fatma İnal
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD, Kampüs, Konya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Kuzu, gliserol, besi performansı
Özet
Amaç: Çalışma, farklı üretim metotları ile farklı saflıklarda elde edilen gliserolün kuzu besisinde kullanılmasının besi performansı üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 32 baş yaklaşık 5 aylık yaşta Kangal Akkaramanı erkek kuzu kullanılmıştır. Araştırmada kontrol grubu, saf gliserol verilen grup, iki farklı saflıkta ham gliserol (% 4.14 ve % 9.80 metanol) verilen gruplar olmak üzere her biri 8 kuzudan oluşan 4 grup oluşturulmuştur. Araştırma bir hafta alıştırma ve 10 haftası deneme olmak üzere toplam 11 hafta sürdürülmüştür.

Bulgular: Çalışmada gruplar arasında kuzuların canlı ağırlıkları bakımından farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). Günlük canlı ağırlık artışları karşılaştırıldığında ise sadece 56- 70. günlerde ham gliserol verilen gruplarda artış önemli bulunmuştur (p<0.05). Gruplar arasında toplam yem tüketimlerinde farklılık bulunmazken, konsantre ve kaba yemden yararlanma oranı 56-70. günlerde ham gliserol verilen gruplarda daha iyi bulunmuştur(p<0.05).

Öneri: Ekonomik olması halinde kuzu rasyonlarına %2.5'a kadar gliserol katılabileceği, daha fazla kullanım imkanlarının da araştırılabileceği önerilebilir.

  • Başa Dön
  • Özet