pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 097-106
SEPSİS, LÖKOSİTLER, SİTOKİNLER VE DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER
Ramazan Çöl, Zafer Durgun
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: Dissemine Intravasküler Koagülasyon, Sepsis, Lökosit, Sitokin
Özet
Lökositier, sepsiste gelişen Dissemine intravasküler Koagülasyon (DİK)'un patogonezinde önemli rol oynamaktadırlar. Lökosiller konakçı savunmasındaki faydalı rollerine rağmen ayrıca sepsisle doku hasarının başlaması ve ilerlemesine de sebep olmaktadırlar. Tümör Nekrozis Faktör- a (TNF-y) ve interlöykîn- (1L-1 p) gibi sitokinler monosit, nötrotil ve endotel hücreleri aktifleştirmektedirler. Yangısel sitokinler endotelyumu antitrombotik yüzeyden protrombotik yüzeye dönüştürmeyle koagülasyon mekanizmasını başlatmaktadırlar. Sözkonusu sitokinler doku faktörü oluşumunu stimüle ederek ekstrinsik vo intrinsik koagülasyon sistemini aktive etmektedirler. Bu sitokinler ayrıca nöt* rotilleri aktiflcştirmekte ve nötrofil elostaz ve oksijen serbest radikalleri gibi yangıse! mediyatorlerı salmaktadırlar. Sepsiste gelişen çeşitli patojenik etkiler nötrofillerden salınan oksijen radikalleri ve enzimlere bağlanmaktadır. Mevcut derleme sepsiste lökositier ve önemli rolleri hakkında bilgi vermektedir.
  • Başa Dön
  • Özet