1996, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 055-064
SIĞIRLARIN ABOMASUM EROZYON VE ÜLSERLERİ ÜZERİNDE PATOLOJİK ÇALIŞMALAR
Gürsel Sönmezi
U.Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, BURSA
Anahtar Kelimeler: Sığır, abomasum erozyon, ülser
Özet
Bu çalışmada, Bursa Et ve Balık Kurumu Kombinasında Ağustos 1993-Nisan 1994 tarihler arasında kesilen sığırlardan 965 adeti (450 inek ve 515 besi sığırı) abomasumun ülseratif lezyonları (erozyon, ülser ve sikatriks dokusu) yönünden incelendi. Bunlardan 60' ı (% 13.3) ineklerde ve 85'i (% 16.5) besi sığırlarında olmak üzere toplam 145 (% 15) olguda lezyon saptandı. Bu lezyonların 107 olguda (% 11.1) erozyon. 21 olguda (% 2.2) aktif ülser ve 17 olguda (% 1.7) iyileşmiş ülser (sikatriks dokusu) olduğu belirlendi. Erozyonlar ile kanama ve perforasyon göstermeyen bu ülserler tip l abomasum ülseri olarak sınıflandırıldı. Lezyonlar çoğunlukla abomasum plikaları kenannda. fundusun pi-lorıse yakın kesiminde ve distal piloriste yerleşmişti. Erozyonlar küçük ve çok sayıda olup, genellikle linear veya oval-yuvarlak şekilde ve kırmızı-kahverengı renkte gözlendi. Mikroskopik oiarak. L.epiteliyalis'te dejenerasyon, des-quamasyon ve koagulasyon nekrozunun yanısıra bazı olgularda propria ve submukozada ödem ve nötrofil lökosit infiltrasyonu görüldü. Ülserlerin linear veya krater şekilnde olduğu, büyüklüklerinin 1-4 cm. , sayılarının ise 1-3 adet arasında değıştiği gözlendi. Mikroskopik incelemelerde submukozaya kadar varan nekrozun yanısıra akut, subakut ve kronik yangısel değişiklikler saptandı. Sayıları 1-3 adet, büyüklükleri ise 0.5-2 cm. arasında değişen boz-beyaz renkteki iyileşmiş ülserlerin mikroskopisinde ise sikatriks dokusu tespit edildi.
  • Başa Dön
  • Özet