2006, Cilt 22, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 075-077
COENURUS CEREBRALİS VE OESTRUS OVİS İLE ENFEKTE KOYUNLARDA BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER
Nurcan Dönmez1, Uğur Uslu2, Banu Atalay1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: C. cerebralis, O. ovis, Hematolojik parametreler
Özet
Bu çalışma, Coenurosis cerebralis ve Oestrus ovis ile enfekte koyunlarda bazı hematolojik parametrelerdeki değişimleri ortaya koymak amacıyla yapıldı. Araştırmada Konet Mezbahası'ndan temin edilen Oestrus ovis ve Coenerus cerebralis yönünden enfekte 10'ar koyun ve kontrol olarak sağlıklı 10 koyun kullanıldı. Çalışmada alınan kan örneklerinde eritrosit ve lökosit sayıları, hemoglobin miktarı, hematokrit değer, sedimentasyon hızı, alyuvar indekslerinden OAH (MCV), OAHb (MCH), OAHbD (MCHC) ve akyuvar tiplerinin yüzde oranları belirlendi. Coenurosisli hayvanlarda lökosit sayısı, monosit yüzdesi ve sedimentasyon hızı sağlıklı hayvanlardan önemli oranda (p<0.05) yüksek olarak bulundu. Alyuvar, hemoglobin ve hematokrit düzeylerine benzer olarak OAH, OAHb, OAHbD değerlerinde de farklılık yoktu. Oestrus ovisli grupta kontrolle karşılaştırıldığında monosit yüzdesi ve sedimentasyon hızının daha yüksek (p<0.05) olduğu belirlendi. Diğer parametreler açısından her iki grupta belirlenen değerlerin birbirine yakın ve sağlıklı koyunlar için bildirilen normal sınırlar içerisinde olduğu kaydedildi.
  • Başa Dön
  • Özet